Učte se ode mne

EUANGELION MATTITJÁHA 11

1 I stalo se, když přestal Jëhóšua těch přikázaní dávat dvanácti učedníkům svým, bral se odtud, aby učil a kázal v městech jejich.
2 Jan pak uslyšev ve vězení o skutcích Christových, poslav dva z učedníků svých,
3 Řekl jemu: Ty-li jsi ten, který přijít má, čili jiného čekat máme?
4 I odpovídaje Jëhóšua, řekl jim: Jdouce, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte.
5 Slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, a chudým euangelion se zvěstuje.
6 A blahoslavený je, kdo se nehorší na mně.
7 A když oni odešli, počal Jëhóšua pravit zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť vidět? Třtinu-li větrem se klátící?
8 Anebo co jste vyšli vidět? Člověka-li měkkým rouchem oděného? Hle, kteří se měkkým rouchem odívají, v domech královských jsou.
9 Anebo co jste vyšli vidět? Proroka-li? Jistě pravím vám, i více nežli proroka.
10 Tento je zajisté, o němž psáno: Hle, já posílám angela svého před tváří tvou, který připraví cestu tvou před tebou.
11 Ámén pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo je nejmenší v království nebeském, je větší nežli on.
12 Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavad království nebeské násilí trpí, a ti, kteří násilí činí, uchvacují je.
13 Neboť všichni proroci i ten zákon až do Jana prorokovali.
14 A chcete-li přijít, on je Eliáš, který přijít měl.
15 Kdo má uši k slyšení, slyš.
16 Ale ke komu připodobním pokolení toto? Podobné je dětem, sedícím na ryncích a na tovaryše své volajícím,
17 A říkajícím: Pískali jsme vám, a neskákali jste; žalostně jsme naříkali, a neplakali jste.
18 Přišel zajisté Jan, nejeda ani nepije, a řkou: Ďábelství má.
19 Přišel Syn člověka, jeda a pije, a řkou: Hle, člověk žráč a piján vína, přítel publikánů a hříšníků. Ale ospravedlněna je moudrost od synů svých.
20 Tehdy počal přimlouvat městům, v nichž bylo činěno nejvíce divů jeho, že pokání nečinili:
21 Běda tobě Korozaim, běda tobě Betsaido. Neboť kdyby v Týru a Sidonu byli činěni divové ti, kteří jsou činěni ve vás, dávno by byli v žíni a v popele pokání činili.
22 Nýbrž pravím vám: Týru a Sidonu lehčeji bude v den soudný nežli vám.
23 A ty Kafarnaum, které jsi až k nebi vyvýšeno, až do pekla strženo budeš. Neboť kdyby v Sodomě činěni byli divové ti, kteří jsou činěni v tobě, byli by zůstali až do dnes.
24 Ano více pravím vám, že zemi Sodomských lehčeji bude v den soudný nežli tobě.
.1
25 V ten čas odpověděv Jëhóšua, řekl:
.1Chválím tě, Otče, Pane nebe i země,
.1.2že jsi skryl tyto věci před znalými i chytrými,
.1.2.3a zjevil jsi je dětinským.
26 .1Zajisté, Otče,
.1.2že tak stalo se oblibou před tebou.
.1
27 Všechno předáno je mi od Otce mého,
.1a nikdo nezná Syna,
.1.2.3jen Otec,
.1.2ani Otce nikdo nezná,
.1.2.3jen Syn
.1.2.3.4a ten, komu by ho chtěl Syn zjevit.
.1
28 Pojďte ke mně všichni,
.1kteří pracujete a obtíženi jste
.1.2a já vám odpočinutí dám.
29 Vezměte jho mé na sebe,
.1a učte se ode mne,
.1.2.3neboť jsem tichý a pokorný srdcem
.1.2a naleznete odpočinek duším svým.
30 Jho mé, zajisté, je příjemné
.1a břemeno mé lehké.
Jëhóšua, Christos

Přijímejme s radostí toto vlídné pozvání ke spolupráci a učme se od Jëhóšuy Christa. Totiž on má pro nás poznání, které nelze získat od žádného jiného učitele. Je to poznání jediného pravého Boha a jen on, Boží syn, zná plně svého Otce, a jen on nám ho může odhalit.

EUANGELION MATTITJÁHA 11

1 I stalo se, když přestal Jëhóšua těch přikázaní dávat dvanácti učedníkům svým, bral se odtud, aby učil a kázal v městech jejich.
2 Jan pak uslyšev ve vězení o skutcích Christových, poslav dva z učedníků svých,
3 Řekl jemu: Ty-li jsi ten, který přijít má, čili jiného čekat máme?
4 I odpovídaje Jëhóšua, řekl jim: Jdouce, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte.
5 Slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, a chudým euangelion se zvěstuje.
6 A blahoslavený je, kdo se nehorší na mně.
7 A když oni odešli, počal Jëhóšua pravit zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť vidět? Třtinu-li větrem se klátící?
8 Anebo co jste vyšli vidět? Člověka-li měkkým rouchem oděného? Hle, kteří se měkkým rouchem odívají, v domech královských jsou.
9 Anebo co jste vyšli vidět? Proroka-li? Jistě pravím vám, i více nežli proroka.
10 Tento je zajisté, o němž psáno: Hle, já posílám angela svého před tváří tvou, který připraví cestu tvou před tebou.
11 Ámén pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo je nejmenší v království nebeském, je větší nežli on.
12 Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavad království nebeské násilí trpí, a ti, kteří násilí činí, uchvacují je.
13 Neboť všichni proroci i ten zákon až do Jana prorokovali.
14 A chcete-li přijít, on je Eliáš, který přijít měl.
15 Kdo má uši k slyšení, slyš.
16 Ale ke komu připodobním pokolení toto? Podobné je dětem, sedícím na ryncích a na tovaryše své volajícím,
17 A říkajícím: Pískali jsme vám, a neskákali jste; žalostně jsme naříkali, a neplakali jste.
18 Přišel zajisté Jan, nejeda ani nepije, a řkou: Ďábelství má.
19 Přišel Syn člověka, jeda a pije, a řkou: Hle, člověk žráč a piján vína, přítel publikánů a hříšníků. Ale ospravedlněna je moudrost od synů svých.
20 Tehdy počal přimlouvat městům, v nichž bylo činěno nejvíce divů jeho, že pokání nečinili:
21 Běda tobě Korozaim, běda tobě Betsaido. Neboť kdyby v Týru a Sidonu byli činěni divové ti, kteří jsou činěni ve vás, dávno by byli v žíni a v popele pokání činili.
22 Nýbrž pravím vám: Týru a Sidonu lehčeji bude v den soudný nežli vám.
23 A ty Kafarnaum, které jsi až k nebi vyvýšeno, až do pekla strženo budeš. Neboť kdyby v Sodomě činěni byli divové ti, kteří jsou činěni v tobě, byli by zůstali až do dnes.
24 Ano více pravím vám, že zemi Sodomských lehčeji bude v den soudný nežli tobě.
.1
25 V ten čas odpověděv Jëhóšua, řekl:
.1Chválím tě, Otče, Pane nebe i země,
.1.2že jsi skryl tyto věci před znalými i chytrými,
.1.2.3a zjevil jsi je dětinským.
26 .1Zajisté, Otče,
.1.2že tak stalo se oblibou před tebou.
.1
27 Všechno předáno je mi od Otce mého,
.1a nikdo nezná Syna,
.1.2.3jen Otec,
.1.2ani Otce nikdo nezná,
.1.2.3jen Syn
.1.2.3.4a ten, komu by ho chtěl Syn zjevit.
.1
28 Pojďte ke mně všichni,
.1kteří pracujete a obtíženi jste
.1.2a já vám odpočinutí dám.
29 Vezměte jho mé na sebe,
.1a učte se ode mne,
.1.2.3neboť jsem tichý a pokorný srdcem
.1.2a naleznete odpočinek duším svým.
30 Jho mé, zajisté, je příjemné
.1a břemeno mé lehké.
Jëhóšua, Christos

Jëhóšua je mimořádný učitel nejen proto, že je Boží syn, ale zejména proto, že ve svém konání vždy napodobuje Boha, svého Otce.

EUANGELION JËHÓCHÁNÁNA 5

1 Potom byl svátek Židovský, i šel Jëhóšua do Jërúšálaima.
2 Byl pak v Jërúšálaimě rybník bravný, který nazývá se Židovsky Bethesda, patero přístřeší maje.
3 Kde leželo množství veliké neduživých, slepých, kulhavých, suchých, očekávajících hnutí vody.
4 Neboť angelos jistým časem sestupoval do rybníka, a vířil vodu. Proto kdo nejprve sestoupil po tom zvíření vody, uzdraven býval, od kterékoli nemoci trápen byl.
5 I byl tu člověk jeden, který osm a třiceti let nemocen byl.
6 Toho uzřev Jëhóšua ležícího, a poznav, že je již dávno nemocen, dí jemu: Chceš-li zdráv být?
7 Odpověděl mu ten nemocný: Pane, nemám člověka, který by, když se zvíří voda, hodil mne do rybníka, ale když já jdu, jiný přede mnou sestupuje.
8 Dí jemu Jëhóšua: Vstaň, vezmi lehátko své a choď.
9 A hned zdráv je učiněn člověk ten, a vzav lehátko své, i chodil. Byl pak šabbát v ten den.
10 Tedy řekli Židé tomu uzdravenému: Šabbát je, nesluší tobě lehátko nosit.
11 Odpověděl jim: Ten, který mne uzdravil, on mi řekl: Vezmi lehátko své a choď.
12 I otázali se ho: Kdo je ten člověk, který tobě řekl: Vezmi lehátko své a choď?
13 Ten pak uzdravený nevěděl, kdo by byl. Neboť Jëhóšua byl poodešel od zástupu shromážděného na tom místě.
14 Potom pak nalezl jej Jëhóšua v chrámě, a řekl jemu: Hle, zdráv jsi učiněn; nikoli víc nehřeš, aby se něco horšího nepřihodilo.
15 Odešel ten člověk, a pověděl Židům, že by Jëhóšua byl ten, který ho zdravého učinil.
.1
16 A proto pronásledovali Jëhúdím Jëhóšuu
.1a usilovali ho zabít,
.1.2že to učinil v šabbátu.
.1
17 Jëhóšua pak odpověděl jim:
.1Otec můj až dosud pracuje
.1.2i já pracuji.
.1
18 Tedy Jëhúdím ještě více proto usilovali ho zabít,
.1že nejen rušil šabbát,
.1.2ale že Otcem svým vlastním nazýval Boha,
.1.2.3rovným se čině Bohu.
.1
19 I odpověděl Jëhóšua a řekl jim:
.1Ámén, ámén pravím vám:
.1
Nemůže Syn sám od sebe činit nic než to,
.1co vidí Otce činit.
Neboť cokoli on činí,
.1to i Syn též podobně činí.
.1
20 Otec zajisté má rád Syna
.1a ukazuje mu všechno, co sám činí.
.1.2a větší nad to ukáže jemu skutky,
.1.2.3takže vy žasnete.
21 Neboť jako Otec probouzí mrtvé a obživuje,
.1tak i Syn, které chce, obživuje.
22 Ani zajisté Otec nesoudí nikoho,
.1ale všechen soud dal Synu,
23 .1.2aby všichni ctili Syna,
.1.2.3jako Otce ctí.
Kdo nectí Syna,
.1nectí Otce,
.1.2který ho poslal.
.1
24 Ámén, ámén pravím vám:
Že kdo slovo mé slyší
a věří tomu, který mne poslal,
má život věčný
a na soud nepřijde,
ale přešel je z smrti do života.
.1
25 Ámén, ámén pravím vám:
Že přijde hodina,
a nyní je,
když mrtví uslyší hlas Syna Božího
a kteří uslyší,
živi budou.
26 Neboť jakož Otec má život sám v sobě,
tak dal i Synu,
aby měl život v samém sobě.
27 A dal jemu moc i soud činit,
neboť Syn člověka je.
28 Nedivtež se tomu;
neboť přijde hodina,
v kterou všichni, kteří v hrobích jsou,
uslyší hlas jeho.
29 A půjdou ti, kteří dobré věci činili,
na vzkříšení života,
ale ti, kteří zlé věci činili,
na vzkříšení soudu.
30 Nemohu já sám od sebe nic činit.
Jakž slyším, tak soudím
a soud můj spravedlivý je.
Neboť nehledám vůle své,
ale vůle toho,
který mne poslal,
Otcovy.
31 Vydám-li já svědectví sám o sobě,
svědectví mé není pravé.
32 Jiný je,
který svědectví vydává o mně
a vím, že pravé je svědectví,
které vydává o mně.
33 Vy jste byli poslali k Janovi
a on svědectví vydal pravdě.
34 Ale já nepřijímám svědectví od člověka,
než toto pravím,
abyste vy spaseni byli.
35 On byl svíce hořící a svítící,
vy pak chtěli jste se na čas poradovat v světle jeho.
36 Ale já mám větší svědectví,
než Janovo.
Neboť skutkové,
které mi dal Otec,
abych je vykonal,
ti skutkové,
které já činím,
svědčí o mně,
že mne Otec poslal.
37 A který mne poslal, Otec,
on svědectví vydal o mně,
jehož jste vy hlasu nikdy neslyšeli,
ani tváři jeho neviděli.
38 A slova jeho nemáte v sobě zůstávajícího.
Neboť kteréhož on poslal,
tomu vy nevěříte.
39 Ptejte se na písma;
neboť vy domníváte se v nich věčný život mít,
a ta svědectví vydávají o mně.
40 Ale nechcete přijít ke mně,
abyste život měli.
41 Chvály od lidí nepřijímám.
42 Ale poznal jsem vás,
že milování Božího nemáte v sobě.
43 Já jsem přišel ve jménu Otce svého
a nepřijímáte mne.
Kdyby jiný přišel ve jménu svém,
toho přijmete.
44 Kterak vy můžete věřit,
chvály jedni od druhých hledajíce,
poněvadž chvály,
která je od samého Boha,
nehledáte?
45 Nedomnívejte se,
bych já na vás žalovat měl před Otcem.
Je, kdo by žaloval na vás,
Móšé,
v němž vy naději máte.
46 Neboť kdybyste věřili Móšému,
věřili byste i mně;
nebo on o mně psal.
47 Ale poněvadž jeho písmům nevěříte
i kterak slovům mým uvěříte?
Jëhóšua, Christos

Poznání, které nabízí Boží syn, to nejsou jen znalosti a porozumění. Je to úžasný dar z lásky, kterému se nic nevyrovná. Je to dar věčného života. A Jëhóšua, Christos, má pravomoc nám jej dát.
Nedlouho před svou krutou a navíc očekávanou smrtí říká v modlitbě slova, která pro nás jeho učedník Jëhóchánán zapsal:

EUANGELION JËHÓCHÁNÁNA 17

1 To pověděv Jëhóšua
.1i pozdvihl oči své k nebi a řekl:
.1
Otče!
.1Přišla ta hodina.
.1
Oslav Syna svého,
.1aby i Syn tvůj oslavil tebe tak,
2 .1.2jak jsi dal jemu pravomoc nad každým člověkem,
.1.2.3aby těm všem,
.1.2.3.4.5které jsi dal jemu,
.1.2.3.4život věčný dal.
.1
3 Toto je pak věčný život,
.1aby poznávali tebe,
.1.2.3jediného pravého Boha,
.1.2a toho, kterého jsi poslal,
.1.2.3Jëhóšuu Christa.
.1
4 Já jsem oslavil tebe na zemi,
.1dokončil jsem dílo,
.1.2které jsi mi dal,
.1.2.3abych je činil.
.1
5 A nyní oslav ty mne,
.1.2Otče,
.1u sebe samého tou slávou,
.1.2kterou jsem měl u tebe,
.1.2.3dříve nežli svět byl.
.1
6 Zjevil jsem jméno tvé lidem,
.1které jsi mi dal ze světa.
Tvoji byli
.1a mně jsi je dal
.1.2a slovo tvé zachovali.
7 Nyní poznali,
.1že všechny věci,
.1.2které jsi mi dal,
.1.2.3od tebe jsou;
8 .1neboť slova,
.1.2která jsi mi dal,
.1.2.3dal jsem jim
.1.2.3.4a oni je přijali.
A poznali opravdu,
.1že jsem od tebe vyšel,
.1.2a uvěřili,
.1.2.3že jsi ty mne poslal.
.1
9 Já za ně prosím,
.1ne za svět prosím,
.1.2ale za ty,
.1.2.3které jsi mi dal,
.1.2.3.4neboť tvoji jsou
10 .1.2.3.4.5.6a všechno mé - tvé je
.1.2.3.4.5.6a co tvé - mé je
.1.2.3.4.5a oslaven jsem v nich.
.1
11 A již nejsem ve světě,
.1ale oni jsou ve světě,
.1.2a já k tobě přicházím.
.1
Otče svatý!
.1Střež je ve jménu svém,
.1.2.3které jsi dal mně,
.1.2aby byli jedno jako my.
.1
12 Dokud jsem s nimi byl ve světě,
.1já střežil jsem je ve jménu tvém,
.1.2které jsi dal mně,
.1uhlídal jsem je
.1.2a žádný z nich nezahynul,
.1.2.3kromě syna záhuby,
.1.2.3.4aby se Písmo naplnilo.
.1
13 Ale nyní k tobě přicházím
.1a toto mluvím ve světě,
.1.2aby vlastnili radost mou
.1.2.3naplněnu v sobě.
.1
14 Já jsem jim dal slovo tvé,
.1a svět je nenáviděl,
.1.2neboť nejsou ze světa,
.1.2.3jako já nejsem ze světa.
.1
15 Neprosím,
.1abys je vzal ze světa,
.1.2ale abys je uchránil od zlého.
.1
16 Ze světa nejsou,
.1jako i já nejsem ze světa.
.1
17 Posvěť je v pravdě své,
.1slovo tvé pravda je.
.1
18 Jako jsi mne poslal do světa,
.1i já jsem je poslal do světa.
.1
19 A já posvěcuji sebe samého za ně,
.1aby i oni posvěceni mohli být v pravdě.
.1
20 Nejen pak za tyto prosím,
.1ale i za ty,
.1.2kteří skrze slovo jejich uvěří ohledně mne,
21 .1aby všichni jedno byli,
.1.2jako ty, Otče, ve mně
.1.2.3a já v tobě,
.1.2.3.4aby i oni v nás jedno byli,
.1.2.3.4.5aby uvěřil svět,
.1.2.3.4.5.6že jsi ty mne poslal.
.1
22 A já slávu,
.1kterou jsi mi dal,
.1.2dal jsem jim,
.1.2.3aby byli jedno,
.1.2.3.4jako my jedno jsme.
.1
23 Já v nich
.1a ty ve mně,
.1.2aby dokonáni byli v jedno,
.1.2.3a aby poznal svět,
.1.2.3.4že jsi ty mne poslal,
.1.2.3.4.5a že jsi je miloval,
.1.2.3.4.5.6jako jsi mne miloval.
.1
24 Otče!
.1Tito, jež jsi mi dal,
.1.2.3přeji si,
.1.2aby, kde jsem já,
.1.2.3oni mohli být se mnou,
.1.2.3.4aby hleděli na slávu mou,
.1.2.3.4.5kterou jsi mi dal,
.1.2.3.4.5.6neboť jsi mne miloval
.1.2.3.4.5.6.7před založením světa.
.1
25 Otče spravedlivý!
.1A svět tě nepoznal,
.1.2já však tebe poznal
.1.2.3a tito poznali,
.1.2.3.4že jsi ty mne poslal.
.1
26 A známé jsem jim učinil jméno tvé,
.1a známo učiním,
.1.2aby láska,
.1.2.3kterou jsi mne miloval,
.1.2byla v nich,
.1.2.3i já v nich.
Jëhóšua, Christos

Seznam stránek

Stránka naposledy editována 18. listopadu 2017 v 19:38:47