Pokoj vám

EUANGELION MATTITJÁHA 10

1 A svolav dvanáct učedníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh.
2 Dvanácti pak apostolů jména jsou tato: První Šimon, který nazývá se Petros, a Ondřej bratr jeho, Jakub Zebedeův a Jan bratr jeho,
3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, který býval celný, Jakub Alfeův a Lebbeus, přijmím Taddeus,
4 Šimon Kënananský, a Jidáš Iškariotský, který i zradil ho.
5 Těchto dvanáct poslal Jëhóšua, přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů nechoďte, a do města Samaritánských nevcházejte.
6 Ale raději jděte k ovcem zahynulým z domu Jisráélského.
7 Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské.
8 Nemocné uzdravujte, malomocné čistěte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.
9 Nebeřte se sebou zlata, ani stříbra, ani peněz do opasků svých,
10 Ani mošny na cestu, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hoden je zajisté dělník pokrmu svého.
11 A do kteréhokoli města nebo vesnice vejdete,
.1vyptejte se,
.1.2kdo by v něm toho hoden byl
.1a tam zůstaňte,
.1.2dokud nevyjdete.
.1
12 A vcházejíce do domu,
.1pozdravte ho.
13 A jestliže bude toho dům ten hoden,
.1pokoj váš nechť přijde naň,
pakli by nebyl toho hoden,
.1pokoj váš nechť navrátí se k vám.
14 .1
A kdokoli nepřijal by vás
.1a nevyslechl by slova vaše,
vyjdouce ven z domu nebo z města toho,
.1setřeste prach s nohou svých.
.1
15 Ámén pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den soudný nežli městu tomu.
16 Hle, já posílám vás jako ovce mezi vlky; proto buďte opatrní jako hadi, a čistí jako holubice.
17 Vystříhejte se pak lidí; neboť vás vydávat budou do sněmů, a v shromážděních svých budou vás bičovat.
18 Ano i před vladaře i před krále vedeni budete pro mne, na svědectví jim, i národům.
19 Když pak vás vydají, nebuďtež pečliví, kterak anebo co byste mluvili; dáno bude zajisté vám v tu hodinu, co budete mít mluvit.
20 Neboť ne vy jste, kteří mluvíte, ale Duch Otce vašeho, který mluví ve vás.
21 Vydá pak bratr bratra na smrt, i otec syna, a povstanou dítky proti rodičům, a zmordují je.
22 A budete v nenávisti všem pro jméno mé, ale kdo setrvá až do konce, ten spasen bude.
23 Když se pak vám budou protivit v tom městě, utecte do jiného. Ámén zajisté pravím vám, nezchodíte měst Jisráélských, až přijde Syn člověka.
24 Není učedník nad mistra, ani služebník nad pána svého.
25 Dosti je učedníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho?
26 Proto nebojte se jich; neboť není nic skrytého, což by nemělo být zjeveno, ani tajného, ješto by nemělo zvědíno být.
27 Což vám pravím ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domech.
28 A nebojte se těch, kteří mordují tělo, ale duše nemohou zamordovat; než raději se bojte toho, který může i duši i tělo zatratit v pekelném ohni.
29 Zdali nebývají prodáváni dva vrabečkové za penízek? Avšak jeden z nich nepadá na zem bez Otce vašeho.
30 Vaši pak i vlasové na hlavě všichni sečteni jsou.
31 Proto nebojte se, dražší jste vy nežli mnoho vrabců.
32 Kdokoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznám i já jej před Otcem svým, který je v nebesích.
33 Kdo by pak mne zapřel před lidmi, zapřím ho i já před Otcem svým, který je v nebesích.
34 Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dát na zemi. Nepřišel jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.
35 Přišel jsem zajisté, abych rozdělil člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její, a nevěstu proti svegruši její.
36 A nepřátelé člověka domácí jeho.
37 Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden; a kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden.
38 A kdo nebere stauru svého a nenásleduje mne, není mne hoden.
39 Kdo nalezne duši svou, ztratí ji; a kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezne ji.
40 Kdo vás přijímá, mne přijímá; a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mne poslal.
41 Kdo přijímá proroka ve jménu proroka, odplatu proroka vezme; a kdo přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme.
42 A kdokoli by dal jednomu z těchto maličkých toliko číši vody studené k nápoji ve jménu učedníka, zajisté pravím vám, neztratí odplaty své.
Jëhóšua, Christos

Jestliže jste otevřeli tyto stránky a čtete je, vchází jejich slova do vaší mysli - jakoby do přijímací místnosti vašeho domu - a jejich prostřednictvím tedy vcházím do vašeho domu já s pozdravem: „Pokoj vám“.

Jmenuji se Zdeněk Staněk.
Snažím se být christianos, tedy učedník a následovník Christa.
Věřím v Jëhóaha, jediného pravého Boha a našeho Otce.
Věřím v Jëhóšuu Christa, jednorozeného Božího syna a našeho Pána ustanoveného Bohem.

Jména Jëhóah a Jëhóšua jsou dvě největší jména, která existují a lidé je mohou znát. Pro vyvýšení, chválu a posvěcování těchto jmen sestavuji tyto stránky. Úžasné duchovní bytosti, jenž tato jména nosí, představují pro každého člověka veškerou moc, moudrost, spravedlnost a lásku. Věřím, že nikdo ve světě nedokáže najít nic hodnotnějšího. Vše, co tato jména představují, je pro nás nevyčerpatelným zdrojem poznání a života.

Za jediný věrohodný pozemský zdroj poznání o Bohu považuji jen a jen Svatá písma inspirovaná Bohem, tedy Stará i Nová písma shromážděná v Bibli. A jediný správný výklad Písem je pro mne myslitelný zase jen pomocí Písem.

Nepatřím už v tomto světě k žádné církvi, náboženské společnosti nebo sektě, protože ty si zavedly své vlastní nauky a vyžadují, aby se jejich členové jimi řídili.
Jëhóšua, Christos, ten je jediný prostředník mezi námi a Bohem a žádný jiný člověk nebo organizace lidí ho nesmí zastoupit.
Pozorně se vyhýbám takovému jejich učení, které je více nebo méně v rozporu s učením Písem. Nechci jejich nauky dopodrobna studovat, abych je snad mohl zevrubně kritizovat nebo vyvracet. Je to ztráta času. Avšak proti nepravostem se musím v daných případech vždy stručně ohradit.

Chci pečlivě studovat Písma a dělit se s lidmi o podivuhodné Boží myšlenky, které Písma obsahují.
V žádném případě nechci nikoho přesvědčovat o nějaké své pravdě. Chci jen napodobit svého Pána a také prokazovat, že to, co učím není mé, ale toho který, jak to chápu a cítím, mne poslal.

Lidé se mají vzájemně vyučovat a povzbuzovat myšlenkami z Písem, nemohou však poznat Boha, ani jeho Syna, bez pomoci, jen vlastním úsilím. Jedině Jëhóšua, Christos, komu chce, poskytne toto poznání. Jsme zváni, abychom se od něho učili.

Pokud uvažuji a píši o svatých jménech Jëhóah a Jëhóšua, je to pro mne opravdu velmi vážná věc. Chci mít na mysli moudrá slova, napomenutí k pokoře a také varování z Písem. Proto si uvědomuji své omezené vzdělání i schopnosti a o tom, čím snad mohu Bohu sloužit, mám velmi skromné mínění. Vím, že se nemohu spoléhat na svou moudrost ani sílu. Proto se s důvěrou obracím o pomoc k Jëhóahu, pravému Bohu, hledám v Písmech jeho slovo a prosím v modlitbách ve jménu jeho syna, Jëhóšuy, Christa, o vedení a ochranu.

Odměnou je radost, kterou mám, když při hledání Jëhóaha dostanu z Písem důležitou nápovědu, bez které bych bloudil a hledal marně. Přeji každému, aby zažíval takovouto radost.

Zdeněk Staněk

Seznam stránek O stránkách můj e-mail
Stránka naposledy editována 24. prosince 2017 v 02:38:25