O stránkách

Je potřebné napsat několik poznámek o obsahu a formě všech stránek na tomto internetovém místě.

Závažný obsah

Na stránkách se píše o jediném pravém Bohu, našem Otci a o jeho Synu, našem Pánu. Stránky mají čtenářům posloužit tak, aby v jejich myslích bylo posvěcováno Boží jméno. Proto všechny texty na stránkách, které zde pojednávají o svatých věcech, musí být pravdivé, pokorné a uctivé.

Písma

Všechny myšlenky uváděné na stránkách jsou založeny na svatých Písmech. Stará a Nová písma shromážděná v Bibli jsou jediným věrohodným pozemským zdrojem přímých informací o Bohu.

Písma jsou inspirována Bohem a obsahují životně důležité myšlenky, které se dotýkají člověka na citlivých místech. Proto je velmi důležité, že není přidávána žádná myšlenka, která by už po tisíciletí v Písmech nebyla.

Na stránkách musí být citována Písma z českého překladu z původních jazyků a to z překladu vhodného pro posvěcování Božího jména. Takový překlad, z řady důvodů, není v současné době k dispozici.
Proto je postupně sestavován tříbený text českého překladu [TTČP], ze kterého jsou na stránkách všechny texty Písem citovány. Výchozím textem pro tříbený text je český překlad podle posledního vydání kralického z roku 1613 [KB1613].

Ke každému citátu z Písma je možné pro porovnání zobrazit i stránku, kde je vedle sebe vypsán text z KB1613 a z TTČP.

Přejatá slova

Jména osob, jména národů, místní jména, názvy svátků a některé důležité pojmy jsou všude na stránkách přepisovány do češtiny podle textů Písem v původních jazycích. Jsou vkládána do textu jako přejatá slova a až na výjimky jsou tedy skloňována nebo časována.

Zpřesněný přepis slov na místo známého a vžitého znění je použit především proto, aby Boží jméno nebylo zakrýváno náhradním slovem a komolena jména toto jméno obsahující.
Dalším důvodem je nutnost odlišit jména a přejatá slova od jmen a slov používaných v současném náboženském světě, protože jsou jím zprofanována, hlavně tím, že jsou spojena s nepravými naukami. Každý obor poznání má svůj specifický slovník pojmů a tyto stránky rozhodně musí být z jiného oboru než světská náboženství.
Použije-li se ve vyučovacím jazyce přesnější znění jmen a pojmů, které je blíže původnímu znění, zpřesní se i vyučování.

Nezavádí se vůbec nic nového, naopak, toto znění jmen a pojmů je mnohem starší než to zavedené, zdánlivě „tradiční“, řekněme „středověké“. Všichni překladatelé Písem, až na některé výjimky, záměrně nepoužívají lepší a přesnější znění, i když je jistě všichni, bez výjimky, znají. A proto je „starověké“ znění velmi vhodné pro odlišení od současných zvyklostí.

Jsou zpracována podrobná pravidla pro přepis hebrejských a řeckých slov, která však čtenář nemusí znát. Jednoduše čte tak, jak je česky napsáno. Jen pro upřesnění výslovnosti některých hebrejských hlásek jsou použita v češtině neobvyklá znaménka připojená k některým znakům latinky. Jsou zvolena tak, aby se dobře začlenila do českého textu a pokud na ně nebude čtenář brát ohled, nedopustí se velké chyby.

Uspořádání textu

Grafická úprava stránek je záměrně velmi prostá. Vyniknout má ničím nerušený text a tím hlavně jeho závažný obsah.

Stránky mají dvě úrovně, základní a doplňující. 

Základní stránky, pokud možno, stručně pojednávají o hlavních tématech. Mohou být čteny nezávisle na ostatních základních stránkách i když se mnohá témata doplňují. Namísto odkazů typu: „jak je popsáno tam a tam“, je raději text zopakován, možná stručněji nebo s věcnou úpravou podle smyslu.

K některým myšlenkám je však přecejen potřeba připojit komentář, podrobnější rozbor nebo je doložit delším textem. K tomu slouží doplňující stránky, na které je ze základních stránek odkazováno.

Hlavní myšlenky, na kterých jsou základní stránky založeny, jsou převzaty z Písem.
Citovaná písma, jsou tím zdaleka nejdůležitějším co stránky obsahují, proto je citovaný text oddělen a zvýrazněn. Je umístěn v samostatném bloku, členěn podle smyslu do odstavců, řádek a v řádcích je odsazován. Text s většim odsazením rozvíjí a doplňuje předchozí text s odsazením menším. Zmenšení odsazení znamená návrat k původní vyšší úrovni výpovědi. Stejné odsazení textu na více řádcích za sebou znamená nějaký výčet s rovnocenými položkami.
Toto uspořádání má vyzdvihnout myšlenku, kvůli které je text Písma na stránku vybrán, a napomoci čtenáři v porozumění. Text Písma tak připomíná báseň - a je to opravdu báseň, ve které se volně rýmují ne slova, ale myšlenky Boha. Připomíná také strukturovaný text programu - a je to opravdu program, velmi provázaný a komplexní program naší výchovy a naší záchrany Bohem.

Citáty z Písem jsou zpravidla „autorizovány“- na poslední řádce každého bloku, vpravo pod textem, je uvedeno, kdo danou myšlenku vyslovil, napsal nebo jen zapsal. Případně může být připojen i krátký dovětek. Tato řádka slouží pro odkaz na větší úsek textu, aby byl vidět i kontext, ze kterého je citováno.

Pokud je potřeba doložit Písmy nějaký argument v doprovodném textu, je připojen odkaz k nějakému vhodném klíčovému slovu.

Citáty z Písem záměrně nemají obvyklé členění a viditelné označení knih, kapitol a veršů, které dříve sloužilo k vyhledávání v Bibli. Zůstává však, pro toho, koho zajímá. Je ale skryto, aby nerušilo. Aby se zobrazilo, stačí podržet nad textem citátu nebo odkazu kurzor.

Odkazy na stránky, které obsahují delší texty s doplňujícími informacemi, jsou vkládány do běžného textu, ke kterému se vztahují. 

Odkazy na základní stránky, které slouží k výběru jiného tématu čtení, jsou tvořeny vždy jejich názvem na samostatné řádce a jsou zpravidla umístěny na konci stránky pod čarou.

Styl a ovládání

Internetová adresa stránek je anglicky - whitepaper.bluefile.cz - a i když má jistou symboliku, má připomínat jen grafiku stránek, nikoliv jejich český obsah.

Každá stránka znázorňuje jeden bílý list papíru, vždy stejně široký, ale různě dlouhý. Modré pozadí znázorňuje společný pořadač, ve kterém je list jakoby vložen. Rámeček, ve kterém se zobrazují citáty z Písem, znázorňuje přiložený lístek papíru.

Odkazy jsou vždy jasně modré a jsou podtrženy, jen když je nad nimi kurzor.

Způsob práce s hypertextem odpovídá použitému prohlížeči, jen pro zobrazování citátů z Písem je navíc naprogramována jednoduchá funkcionalita:

Licence

Všechny texty uvedené zde na whitepaper.bluefile.cz jsou volně k dispozici pod svobodnou licencí:

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
Uveďte původ - Zachovejte licenci
CC BY-SA 3.0

Zdeněk Staněk