První slova Písem

Hebrejský text a jeho česká transliterace

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת
הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ
Bëré‛šiĵṯ bárá‛ ’Ẹlóhiĵm ’éṯ
haššámajim vë’éṯ há’áreṣ.
וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ
וְחֹשֶׁךְ עַל־פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ
אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל־פְּנֵי הַמָּיִם
Vëhá’áreṣ hájëṯáĥ ṯóhû váḇóhû.
Vëḥóšeḵ ‘al‑pënéĵ ṯëhôm. Vërûaḥ
’Ẹlóhiĵm mëraḥep̄eṯ ‘al‑pënéĵ hammájim.
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר
וַֽיְהִי־אוֹר
Vajjó‛mer ’Ẹlóhiĵm: Jëhiĵ ’ôr!
Vajëhiĵ‑’ôr.
וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאוֹר כִּי־טוֹב
וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ
Vajjarə̤‛ ’Ẹlóhiĵm ’eṯ‑há’ôr kiĵ‑ṭôḇ.
Vajjaḇə̤dél ’Ẹlóhiĵm béĵn há’ôr ûḇéĵn haḥóšeḵ.
וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם
וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַֽיְהִי־עֶרֶב
וַֽיְהִי־בֹקֶר יוֹם אֶחָד
Vajjiḳə̤rá‛ ’Ẹlóhiĵm lá’ôr: Jôm!
Vëlaḥóšeḵ ḳárá‛: Lájëláĥ! Vajëhiĵ‑‘ereḇ,
vajëhiĵ‑ḇóḳer, jôm ’eḥáḏ.

Hebrejský text a jeho česká filologická transkripce

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת
הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ
Bëréšíṯ bárá Ẹlóhím éṯ
haššámajim vë’éṯ há’áreṣ.
וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ
וְחֹשֶׁךְ עַל־פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ
אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל־פְּנֵי הַמָּיִם
Vëhá’áreṣ hájëṯá ṯóhú váḇóhú.
Vëcḥóšech ‘al‑pëné ṯëhóm. Vërúacḥ
Ẹlóhím mëracḥefeṯ ‘al‑pëné hammájim.
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר
וַֽיְהִי־אוֹר
Vajjómer Ẹlóhím: Jëhí ór!
Vajëhí‑’ór.
וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאוֹר כִּי־טוֹב
וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ
Vajjar Ẹlóhím eṯ‑há’ór kí‑ṭóḇ.
Vajjaḇdél Ẹlóhím bén há’ór úḇén hacḥóšech.
וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם
וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַֽיְהִי־עֶרֶב
וַֽיְהִי־בֹקֶר יוֹם אֶחָד
Vajjiḳrá Ẹlóhím lá’ór: Jóm!
Vëlacḥóšech ḳárá: Lájëlá! Vajëhí‑‘ereḇ,
vajëhí‑ḇóḳer, jóm ecḥáḏ.

Hebrejský text a jeho česká transkripce

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת
הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ
Bëréšít bárá Elóhím ét
haššámajim vëét hááreṣ.
וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ
וְחֹשֶׁךְ עַל־פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ
אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל־פְּנֵי הַמָּיִם
Vëhááreṣ hájëtá tóhú váḇóhú.
Vëchóšech al‑pëné tëhóm. Vërúach
Elóhím mërachefet al‑pëné hammájim.
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר
וַֽיְהִי־אוֹר
Vajjómer Elóhím: Jëhí ór!
Vajëhí‑ór.
וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאוֹר כִּי־טוֹב
וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ
Vajjar Elóhím et‑háór kí‑tóḇ.
Vajjaḇdél Elóhím bén háór úḇén hachóšech.
וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם
וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַֽיְהִי־עֶרֶב
וַֽיְהִי־בֹקֶר יוֹם אֶחָד
Vajjikrá Elóhím láór: Jóm!
Vëlachóšech kárá: Lájëlá! Vajëhí‑ereḇ,
vajëhí‑ḇóker, jóm echád.

Zpracováno podle [TNC]. Doplněna pojítka (maḳḳép̄) a „uzdy“ (meṯeḡ) podle [BH].