Přepis hebrejských slov do češtiny

Pro přepis hebrejských znaků do češtiny existuje řada návrhů, ale zatím se nanašel jeden, který by se stal „normou“. Součástí programů pro studium Bible jsou i kompletní přepisy hebrejských a aramejských textů. České přepisy textů hebrejských Biblí v programech SOB a DAVAR mají pouze krátké samohlásky.
Různé učebnice hebrejštiny mají také své vlastní systémy.

Jako základ pro přepis znaků je použit výklad z učebnice biblické hebrejštiny [UBH]. Systém transliterace, zde použitý, však není vhodný pro oko českého čtenáře. Nevystačí pouze s diakritickými znaménky, ale používá i znaky v horním indexu a naopak vůbec nevyužívá dlouhé české samohlásky [UBH C.].
Velmi podnětný je článek o transliteraci a transkripci hebrejštiny [TTH]. Poskytuje širší pohled na problematiku a předkládá normativní návrhy pro různá řešení, ke kterým je zde přihlíženo.
Užitečné jsou články na anglické Wikipedii „Hebrew alphabet“ a „Niqqud“.

Volba vhodného systému závisí na zdrojovém textu a na účelu, pro který je přepis pořizován a samozřejmě na čtenářích, v jakém jazyku běžně čtou.
Na těchto stránkách se používá jen vokalizovaný biblický text, takže zdrojový text je jasně vymezený [BHS][WLC][TNC].
Hlavním účelem přepisu biblického textu z hebrejských znaků do latinky je získat korektní přepis jmen a některých důležitých slov, tak aby mohly být použity ve tříbeném textu českého překladu Písem [TTČP].
Dalším účelem přepisu je možnost poukázat českému čtenáři na výskyt a vlastnosti určitých slov nebo sousloví ve zdrojových textech Písem.

Přepsat text z álefbéty do latinky lze dvěma způsoby. Buď se jedná o věrný přepis znaků nebo‑li transliteraci anebo o přepis výslovnosti slov nebo‑li transkripci. Ovšem oba tyto případy mohou být zpracovány s různým stupněm preciznosti a čitelnosti.

Transliterace

Lze si představit triviální způsob transliterace, kdy je každé hebrejské souhlásce přizena latinská souhláska nebo speciální znak, pokud vhodná souhláska není. A dále každé hebrejské značce pro samohlásku je přiřazena odpovídající latinská samohláska nebo speciální znak, pokud vhodná samohláska v latince není. Ovšem kromě značek pro samohlásky se v hebrejském textu vyskytují další značky, které ovlivňují výslovnost a i ty je potřeba přepsat nějakými odpovídajícími značkami v latince. Je to jednoduché, znak za znak, značka za značku, nic se nepřidává a nic se neubírá. Jenže přečte to ztěží i ten, kdo umí hebrejsky. Co se tím vlastně získá? Jen označkovaný ekvivalentní text v latince psaný zleva doprava.
Výhodou je, že je zcela, už z principu, zaručen zpětný přepis z latinky do álefbéty. To se zdá být zbytečné, když zdrojový text je vždy k dispozici. Ale v případě, že se zdrojový a transliterovaný text vypíší vedle sebe, může být přesná korespondence obou textů užitečná. Zajímavý by také mohl být meziřádkový překlad hebrejského nebo aramejského textu, kde by se použil jen transliterovaný zdrojový text.
Další výhodou je, že „transliterátor“ nepřidává vůbec žádnou vlastní interpretaci gramatiky zdrojového textu. Na čtenáři je ponecháno, aby označkovaný text správně četl.
Vhodně zvolený a uplatněný systém transliterace však může čtení textu velmi usnadnit, aniž by bylo bylo upušteno od věrnosti přepisu. Je možné využít značnou pružnost latinky s diakritikou a některá jednoduchá pravidla hebrejštiny k tomu, aby čtenář dostal v transliterovaném textu dostatečnou nápovědu pro výslovnost.

Pro latinku existuje množství diakritických a interpunkčních znamének, která je český čtenář zvyklý používat a zpravidla mu nečiní potíže číst správně například německá jména a příjmení, i když německy nemluví. Je tedy vhodné využít všechna ta znaménka, na která je český čtenář zvyklý a přidat jen několik v češtině nepoužívaných znamének s jednoznačně definovaným účelem a výslovností.

Transliterace souhlásek

Pro přepis znělých souhlásek jsou použity běžné znaky latinky doplněné diakritickými znaménky. Ty rozlišují, pro nás, podobné hebrejské souhlásky a také případně určují jejich odlišnou výslovnost. Čtenáři tak mají jednoznačnou nápovědu.
Tečka pod znakem znamená změnu výslovnosti se zdůrazněním. Vodorovná čárka pod nebo nad znakem znamená změnu s třenou výslovností. Stříška nad znakem napovídá výskyt neznělé souhlásky.
Pokud jsou souhlásky přepsány běžným českým znakem, vyslovují se stejně jako v češtině.

Pro neznělé souhlásky jsou zavedeny zvláštní znaky odvozené od znaků znělých souhlásek. Tím je umožněn jednoznačný a jednoduchý přepis samohlásek, ve kterých tyto souhlásky „odpočívají“. Předcházející krátká samohláska je čtena vždy dlouze.

Komentáře k souhláskám:

Transliterace samohlásek

Samohlásky jsou značené v hebrejštině tečkováním neboli punktací (niḳḳûḏ).

Většina samohlásek se přepisuje běžnými českými samohláskami. Délka samohlásky je značena jako v češtině čárkou.

Samohláska ḳámeṣ se přepisuje buď jako „á“ nebo v zavřené nepřízvučné slabice jako „o“, pak se jmenuje ḳámeṣ ḥaṭûp̄.

Následující samohlásky se přepisují českými samohláskami se záměrně nezvyklými diakritickými znaménky:

Velká písmena a interpunkce

Pojítko mezi slovy - maḳḳép̄ se přepisuje spojovníkem.
Jména a vybraná významná slova se píší s velkým písmenem na začátku.
Podle účelu textu je možné používat i běžnou českou interpunkci.

Transkripce

Zvolený systém přepisu má posloužit běžnému českému čtenáři, aby v Písmech četl nepřeložená hebrejská slova „správně“ i bez zvláštního studia, čtenář může vyslovovat právě tak, jak je psáno. Nemusí znát mnohá poněkud komplikovaná pravidla s řadou výjimek, aby bez komolení vyslovoval jednotlivá hebrejská slova a jména zařazená do českého textu.

Hebrejská slova vložená přímo do českého textu překladu Písem jsou vlastně slova přejatá a budou také zpravidla skloňována nebo časována podle českých vzorů.

Transkripcí hebrejského biblického textu do českých znaků se, na rozdíl od transliterace, ztrácí informace a není možné zpětně zapsat text z českých znaků do hebrejských. Důležité však je přiblížit se výslovností co nejvíce biblické hebrejštině, jak je to jen s použitím běžných českých hlásek možné.

Systém transliterace byl zde záměrně definován tak, aby se z něho dal přímo odvodit systém transkripce a aby pro jeho definováni postačovalo jen několik pravidel:

Při transkripci se vystačí jen se třemi znaky „ḇ ṣ ë“, které se nevyskytuji v české abecedě. Přepis některých jmen tak vypadá lépe:
Aḇráhám, Jiṣchák, Jaakóḇ, Jirmëjáhú, Ṣëfanjáh, Ṣíjón ...

Filologická transkripce

Mezi oběma krajními systémy přepisu lze nadefinovat jiný systém tak, aby vyhovoval nějakému určitému účelu. Udělá se to jednoduše tak, že se o každém znaku rozhodne, zda-li bude přepisován podle transkripce nebo podle transliterace.

Tak se dá například definovat co nejpřesnější systém „filologické“ transkripce, který ještě zachovává rozlišitelnost všech znělých souhlásek a je dobře čitelný:

Ukázky použití

Je možné si přečíst a porovnat kousek souvislého textu, transliteraci a obě transkripce prvních slov Písem.

Systém transkripce je použit pro hebrejská osobní jména, jména kmenů a národů,
mistní jména a slova přejatá., která jsou postupně zapracovávána do TTČP.

Tabulky znaků

V tabulkách jsou hebrejské znaky záměrně zvětšeny oproti českým znakům.
Pokud má samohláska slabé dáḡéš, je v tabulce na samostatném řádku.
Koncové znaky souhlásek, které je mají, jsou v tabulce na samostatném řádku.
Hlásky, které mají zcela jinou výslovnost, než by odpovídalo písmenu latinky použitému pro transkripci, jsou vyznačeny tučně.
Hlásky, které mohou být i neznělé, mají v tabulce uvedenu alternativu, kde svislá čára znamená „nebo“ a podtržítko znamená „nic“.
Jména hlásek jsou do latinky transliterována, takže zároveň ukazují použití příslušných znaků.
Mezi sloupce pro transliteraci a transkripci je vložen sloupec pro filologickou transkripci.

Souhlásky

Znak Jméno Jméno Trans-
literace
F-trans-
skripce
Tran-
skripce
Výslov-
nost
א אָלֶף‎ ’álep̄ ’|‛ ’|_ _ _
בֵּית‎ béĵṯ b b b b
ב בֵית‎ ḇéĵṯ v
גִּימֵל‎ giĵmél g g g g
ג גִימֵל ḡiĵmél g g
דָּלֶת‎ dáleṯ d d d d
ד דָלֶת ḏáleṯ d d
ה הֵא hé‛ h|ĥ h|_ h|_ h|_
ו וָו váv v v v v
ז זַיִן‎ zajin z z z z
ח חֵית‎ ḥéĵṯ cḥ ch ch
ט טֵית‎ ṭéĵṯ t t
י יוֹד‎ jôḏ j|ĵ j|_ j|_ j|_
כַּף‎ kap̄ k k k k
כ כַף‎ ḵap̄ ch ch ch
ךְ כַף סוֹפִית‎ ḵap̄ sôp̄iĵṯ ch ch ch
ל לָמֶד‎ lámeḏ l l l l
מ מֵם‎ mém m m m m
ם מֵם סוֹפִית‎ mém sôp̄iĵṯ m m m m
נ נוּן‎ nûn n n n n
ן נוּן סוֹפִית‎ nûn sôp̄iĵṯ n n n n
ס סָמֶךְ sámeḵ s s s s
ע עַיִן‎ ‘ajin _ _
פֵּא pé‛ p p p p
פ פֵא p̄é‛ f f f
ף פֵא סוֹפִית p̄é‛ sôp̄iĵṯ f f f
צ צָדֵי ṣáḏéĵ c
ץ צָדֵי סוֹפִית ṣáḏéĵ sôp̄iĵṯ c
ק
קוֹף‎ ḳôp̄ k k
ר רֵישׁ‎ réĵš r r r r
שִׂין‎ śiĵn ś ś s s
שִׁין‎ šiĵn š š š š
תָּו táv t t t t
ת תָו ṯáv t t

Samohlásky

Znak Jméno Jméno Trans-
literace
F-Trans-
skripce
Tran-
skripce
Výslov-
nost
◌ַ פַּתַח‎ paṯaḥ a a a a
◌ָ קָמֶץ גָּדוֹל‎ ḳámeṣ gáḏôl á á á á
◌ֶ סְגוֹל‎ sëḡôl e e e e
◌ֵ צֵרֵי‎ ṣéréĵ é é é é
◌ִ חִירֶק‎ ḥiĵreḳ i i i i
◌ָ קָמֶץ קָטָן‎ ḳámeṣ ḳáṭán o o o o
◌ֹ חֹלֶם‎ ḥólem ó ó ó ó
◌ֻ קִבּוּץ‎ ḳibbûṣ u u u u
◌ְ שְׁוָא‎ šëvá‛ ë|ə̤ ë|_ ë|_ ǝ|_
◌ֲ חֲטֶף פַּתַח‎ ḥạṭep̄ paṯaḥ a a
◌ֱ חֲטֶף סְגוֹל‎ ḥạṭep̄ sëḡôl e e
◌ֳ חֲטֶף קָמֶץ‎ ḥạṭep̄ ḳámeṣ o o

Souhlásky němé po některých samohláskách

Znak Jméno Jméno Trans-
literace
F-Tran-
skripce
Tran-
skripce
Výslov-
nost
◌ַה פַּתַח מָלֵא‎ paṯaḥ málé‛ á á á
◌ַא פַּתַח מָלֵא‎ paṯaḥ málé‛ a‛ á á á
◌ָה קָמֶץ מָלֵא‎ ḳámeṣ málé‛ áĥ á á á
◌ָא קָמֶץ מָלֵא‎ ḳámeṣ málé‛ á‛ á á á
◌ֶי סְגוֹל מָלֵא‎ sëḡôl málé‛ é é é
◌ֶה סְגוֹל מָלֵא‎ sëḡôl málé‛ é é é
◌ֶא סְגוֹל מָלֵא‎ sëḡôl málé‛ e‛ é é é
◌ֵי צֵרֵי מָלֵא‎ ṣéréĵ málé‛ éĵ é é é
◌ֵה צֵרֵי מָלֵא‎ ṣéréĵ málé‛ éĥ é é é
◌ֵא צֵרֵי מָלֵא‎ ṣéréĵ málé‛ é‛ é é é
◌ִי חִירֶק מָלֵא‎ ḥiĵreḳ málé‛ í í í
חֹלֶם מָלֵא‎ ḥôlem málé‛ ô ó ó ó
◌ֹה חֹלֶם מָלֵא‎ ḥôlem málé‛ óĥ ó ó ó
◌ֹא חֹלֶם מָלֵא‎ ḥôlem málé‛ ó‛ ó ó ó
שׁוּרֶק‎ šûreḳ û ú ú ú
וּה שׁוּרֶק šûreḳ ûĥ ú ú ú
וּא שׁוּרֶק šûreḳ û‛ ú ú ú

Dvojhlásky

Znak Popis Trans-
literace
F-Tran-
skripce
Tran-
skripce
Výslov-
nost
◌ַי paṯaḥ + jôḏ aj aj aj aj
◌ַו paṯaḥ + váv av av av av
◌ָי ḳámeṣ + jôḏ áj áj áj áj
◌ָו ḳámeṣ + váv áv áv áv áv
◌ָיו ḳámeṣ málé‛ + váv áĵv áv áv áv
◌ֵו ṣéréĵ + váv év év év év
◌ִו ḥiĵreḳ + váv iv iv iv iv
◌ִיו ḥiĵreḳ málé‛ + váv iĵv ív ív ív
◌ִיּ ḥiĵreḳ málé‛ + jôḏ iĵj íj íj íj
וֹי ḥôlem + jôḏ ôj ój ój ój
וּי šûreḳ + jôḏ ûj új új új