Hebrejská osobní jména

Přepis hebrejských jmen je součástí práce překladatelů. V českých biblických textech se vyskytují jména, která jsou dnes už přejímána s korektní výslovností, ale jsou to zpravidla jména méně frekventovaná. Takových jmen je nejvíce. Méně jmen, ale mnohem více používaných a to i v celé řadě biblických knih, jsou jména, která jsou přepisována špatně. Pro překladatele jsou důležitá vžitá a tradovaná jména více než původní jména. Velký vliv měly první překlady vypracované pro určité skupiny věřících: Septuaginta, Vulgáta, u nás Kralická Bible. Jejich nepřesné podání se později stává „normou“ pro další a další překladatele, i když všichni samozřejmě vědí, jak je to správně. 
Tak se tedy Móšé změní na Mojžíš, Jirmëjáhú na Jeremijáš, Hóšea na Ozeáš a tak dále. Pak to zůstává v překladech po celá staletí. Tuto nepravost je však nutno z překladů Písem dále odstraňovat.

Tabulky jmen

Následující tabulky jmen byly zavedeny jako pomůcka pro studium a tříbení textu českého překladu Písem. 

Byl fomulován a zaveden takový způsob přepisu hebrejských slov do češtiny, který je vhodný pro text překladu Písem a také, aby se takto přepsaná slova dala dobře vyslovovat.
Tabulky jmen jsou postupně doplňovány a jména jsou zapracovávána do textu Písem [TTČP].

Výklady jmen v tabulkách jsou většinou zpracovány podle [VSBJ]. Jsou označeny případy, kdy bylo přihlédnuto raději k výkladu jména v některé z konkordancí, které jsou připojeny k [SOB].

Značky použité v tabulkách:
* zapracováno do celého TTČP, ** výklad jména ze SOB, *** výklad jména jen podle Písem

Nejvýznamějším hebrejským jménem je jméno pravého Boha, které je nutno vyzdvihnout nade všechna jména.

Boží jméno Jëhóah, zkráceně Jáh

Jediný pravý Bůh má jedinečné jméno. Je to svaté jméno, které si Bůh chrání před jakýmkoliv zneužitím nebo zneuctěním.

Tímto jménem se Bůh už ve starověku představil lidu Jisráéle. A vše, co Bůh činí, činí vždy pod svým pravým jménem.

Avšak poslední dva tisíce let je Boží jméno lidmi zakrýváno a opomíjeno. Nejdříve si usmyslí, že je nesmí vyslovovat a pak, že už nemohou vědět, jak je vyslovit správně. Proto učí, že je nutno používat nějaké náhradní slovo, které kdysi bylo lidmi zvoleno a nyní už je to pevná součást věrouky jejich vyznání.

Židé, ani při hlasitém čtení z TANACHu, plné Boží jméno nikdy nevysloví, ale vysloví místo něj slovo ‚Adónáj‘ nebo ‚Elóhím‘. Takové jednání Bůh nikdy nenařídil. Proto je nutno tento způsob už dále nenapodobovat.

Boží jméno je naopak nutno psát, přepisovat do jiných jazyků a vyslovovat tak, jak nejlépe v současnosti dovedeme. Tyto stránky jsou orientovány na přepis hebrejských jmen a přejatých slov do češtiny. Jména našeho Otce Jëhóaha a jeho syna Jëhóšuy jsou samozřejmě nejpřednější.

Boží jméno je neoddělitelnou součástí hebrejštiny Starých písem. Je vtisknuto do jazyka lidu, který svého Boha uctíval a zpočátku se honosil jeho jménem, proto jeho výslovnost nemůže být pro lidstvo nikdy zcela ztracena. Pokud je dnes i odborníky ‚pozapomenuta‘, dá se přesto nalézt, takže jsou bez výmluvy.

Strong Hebrejsky Přepis Výklad
KB1613
H3068 a 9 יְהוֹהַּ Jëhóah* Ať nastane řekl Bůh*** Hospodin
H3050 יָהּ Jáh* Jëhóah*** Hospodin

Zkrácené Boží jméno Židé vyslovují, má tedy výslovnost zachovánu a přece není v některých českých překladech správně přepisováno.

Všechna teoforní jména začínající „Jëhó-“

Bylo a dodnes je obvyklé, že lidé dostávali osobní jména, která jsou složena z Božího jména a nějakého významového slova. Jménům, která obsahují někakou část související s pravým Bohem nebo někdy i s nějakými falešnými bůžky, se říká teoforní či teoforická.
Tento jev je v hebrejských Písmech dobře patrný a je z nich také studován.

Ve Starých písmech se vyskytuje jednadvacet jmen, která jsou význačná tím, že obsahují dvě třetiny Božího jména. Tato jména se běžně vyslovují, když je hlasitě čteno z TANACHu.

Strong Hebrejsky Přepis Výklad KB1613
H3059 יְהוֹאָחָז Jëhóácház* Jëhóah podržel Joachaz
H3060 יְהוֹאָשׁ Jëhóáš* Jëhóah daroval Joas
H3075 יְהוֹזָבָד Jëhózáḇád* Jëhóah obdařil Jozabad
H3076 יְהוֹחָנָן Jëhóchánán* Jëhóah se smiloval Jochanan
H3077 יְהוֹיָדָע Jëhójádá Jëhóah poznal Joiada
H3078 יְהוֹיָכִין Jëhójáchín Jëhóah napřimuje Joachin
H3079 יְהוֹיָקִים Jëhójákím* Jëhóah zvedne Joakim
H3080 יְהוֹיָרִיב Jëhójáríḇ Jëhóah povede při Jehoiarib
H3082 יְהוֹנָדָב Jëhónádáḇ Jëhóah nabídl Jonadab
H3083 יְהוֹנָתָן Jëhónátán* Jëhóah daroval Jonatan
H3084 יְהוֹסֵף Jëhóséf* Jëhóah ať přidá Jozef
H3085 יְהוֹעַדָּה Jëhóadáh Jëhóah je ozdoba Jehoada
H3086 יְהוֹעַדָּן Jëhóadán* Jëhóah je rozkoš Joadan
H3086 יְהוֹעַדִּין Jëhóadín* Jëhóah je rozkoš Joadan
H3087 יְהוֹצָדָק Jëhóṣádák Jëhóah zjednal právo Jozadak
H3088 יְהוֹרָם Jëhórám* Jëhóah je vyvýšený Jehoram
H3089 יְהוֹשֶׁבַע Jëhóšeḇa Jëhóah je přísaha Jozaba
H3090 יְהוֹשַׁבְעַת Jëhóšaḇat Jëhóah je přísaha Jozabat
H3091 יְהוֹשֻׁעַ Jëhóšua* Jëhóah je záchrana
Jozue
H3091 יְהוֹשׁוּעַ Jëhóšúa* Jëhóah je záchrana
Jozue
H3092 יְהוֹשָׁפָט Jëhóšáfát* Jëhóah rozsoudil Jozafat


Některá teoforní jména končící na „-jáh“ nebo „-jáhú“

Strong Hebrejsky Přepis Výklad KB1613
H452 אֵלִיָּהוּ Élíjáhú Můj Bůh je Jáh Eliáš
H452 אֵלִיָּה Élíjáh Můj Bůh je Jáh Eliáš
H2148 זְכַרְיָה Zëcharjáh Pamatoval Jáh Zachariáš
H2148 זְכַרְיָהוּ Zëcharjáhú Pamatoval Jáh Zachariáš
H2396 יְחִזְקִיָּהוּ Jëchizkíjáhú Upevňuje Jáh Ezechiáš
H2396 יְחִזְקִיָּה Jëchizkíjáh Upevňuje Jáh Ezechiáš
H2396 חִזְקִיָּהוּ Chizkíjáhú Upevnil Jáh Ezechiáš
H2396 חִזְקִיָּה Chizkíjáh Upevnil Jáh Ezechiáš
H2518 חִלְקִיָּהוּ Chilkíjáhú Podíl můj je Jáh Helkiáš
H2518 חִלְקִיָּה Chilkíjáh Podíl můj je Jáh Helkiáš
H2977 יֹאשִׁיָּהוּ Jóšíjáhú Dává Jáh Joziáš
H2977 יֹאשִׁיָּה Jóšíjáh* Dává Jáh Joziáš
H3414 יִרְמְיָהוּ Jirmëjáhú Vyvyšuje Jáh Jeremiáš
H3470 יְשַׁעְיָהוּ Jëšajáhú Vysvobozuje Jáh Izaiáš
H3470 יְשַׁעְיָה Jëšajáh Vysvobozuje Jáh Izaiáš
H4320 מִיכָיָה Míchájáh Kdo je jako Jáh Michaiáš
H4322 מִיכָיָהוּ Míchájáhú Kdo je jako Jáh Michaia
H4993 מַתִּתְיָה Mattitjáh Dar Jáhův Mattitiáš
H4993 מַתִּתְיָהוּ Mattitjáhú Dar Jáhův Mattitiáš
H5166 נְחֶמְיָה Nëchemjáh Potěšil Jáh Nehemiáš
H5662 עֹבַדְיָה Óḇadjáh Sloužící Jáhu Abdiáš
H5662 עֹבַדְיָהוּ Óḇadjáhú Sloužící Jáhu Abdiáš
H6667 צִדְקִיָּהוּ Ṣidkíjáhú spravedlnost je Jáh Sedechiáš
H6667 צִדְקִיָּה Ṣidkíjáh  spravedlnost je Jáh Sedechiáš
H6846 צְפַנְיָה Ṣëfanjáh Ukryl Jáh Sofoniáš

Při přepisu mužských jmen končících na „-áh“ a zejména „-jáh“ je nutné zachovat znělé koncové hé a naopak ženská jména končící na „-áh“ mají koncové hé neznělé a jméno v přepisu tedy končí „-á“. Masoreti nebyli příliž důslední při psaní znaménka mappík nebo ráfé, kterými je výslovnost těchto koncovek jednoznačně určena. Možná proto, že toto pravidlo je velmi jednoduché a „každý“ ho zná. A tak se například v angličtině koncové hé přepisuje a v češtině se nepřepisuje bez ohledu na rod jména. V českých přepisech jmen je navíc patrný vliv septuaginty. Alfabeta nemá souhlásku „h“ a navíc starověcí překladatelé přepisovali koncovky jmen řecky „-ias“ a tak zřejmě vznikla česká koncovka „-jáš“ na místo teoforní koncovky „-jáh“. Přepis koncovky z hebrejštiny ovlivňuje v češtině skloňování jmen, protože se mění jejich mluvnické vzory.

Některá teoforní jména začínající „Jëhú-“ nebo „Jó-“

Strong Hebrejsky Přepis Výklad KB1613
H3063 יְהוּדָה Jëhúdáh Patřící Jëhóahu Juda
H3097 יוֹאָב Jóáḇ Jëhóah je otec Joáb
H3099 יוֹאָחָז Jóácház* Jëhóah podržel Joachaz
H3100 יוֹאֵל Jóél* Jëhóah je Bůh Joel
H3101 יוֹאָשׁ Jóáš Jëhóah daroval Joas
H3103 יוֹבָב Jóḇáḇ* Naříká Jëhóahu ** Jobab
H3110 יוֹחָנָן Jóchánán* Jëhóah se smiloval Jochanan
H3124 יוֹנָה Jónáh Jëhóahem utiskovaný? Jonáš
H3129 יוֹנָתָן Jónátán* Jëhóah daroval Jonata
H3141 יוֹרָם Jórám* Jëhóah vyvýší Joram

Některá teoforní jména začínající „El-“ nebo končící „-el“

Strong Hebrejsky Přepis Výklad KB1613
H472 אֱלִישֶׁבַע Elíšeḇa Bůh přísahy Alžběta
H473 אֱלִישָׁה Elíšáh Bůh přicházejícího ** Elisa
H474 אֱלִישׁוּעַ Elíšúa Bůh je vysvobození Elisua
H476 אֱלִישָׁמָע Elíšámá Bůh vyslyšel Elisama
H477 אֱלִישָׁע Elíšá Bůh vysvobodil Elizeus
H478 אֱלִישָׁפָט Elíšáfát Bůh rozsoudil Elizafat
H1840 דָּנִיֵּאל Dáníjél* Mým soudcem je Bůh Daniel
H3168 יְחֶזְקֵאל Jëchezkél* Upevňuje Bůh Ezechiel
H3478 יִשְׂרָאֵל Jisráél* Bojuje Bůh Izrael
H6005 עִמָּנוּ אֵל Immánú Él* S námi je Bůh Immanuel
H8050 שְׁמוּאֵל Šëmúél* Jméno jeho je Bůh Samuel

Některá jména ostatní

Strong Hebrejsky Přepis Výklad KB1613
H40 אֲבִימֶלֶךְ Aḇímelech* Otec můj je král Abimelech
H85 אַבְרָהָם Aḇráhám* Otec množství Abraham
H87 אַבְרָם Aḇrám* Otec je vyvýšen Abram
H94 אָגוּר Ágúr Nádeník Agur
H121 אָדָם Ádám* Člověk Adam
H123 אֱדוֹם Edóm Červenozem Edom
H175 אַהֲרֹן Aharón* Velké je jméno Aron
H347 אִיּוֹב Íjóḇ* Pronásledovaný Job
H623 אָסָף Ásáf* Shromáždil Azaf
H635 אֶסְתֵּר Estér* Hvězda Ester
H684 אֹצֶם Óṣem* Já je urychlím ** Ozem
H1095 בֵּלְטְשַׁאצַּר Béltëšaṣṣar Chraň králův život Baltazar
H1732 דָּוִד Dávid* Milý David
H1732 דָּוִיד Dávíd Milý David
H1954 הוֹשֵׁעַ Hóšéa* Vysvobodil Ozeáš
H2265 חֲבַקּוּק Chaḇakkúk* Objímající Abakuk
H2292 חַגַּי Chaggaj Sváteční Aggeus
H2332 חַוָּה Chavvá* Život dávající ** Eva
H2696 חֶצְרֹון Cheṣrón Dvoreček Ezron
H3290 יַﬠֲקֹב Jaakóḇ* Zachycující patu Jákob
H3327 יִצְחָק Jiṣchák* Směje se Izák
H3348 יָקֶה Jáké Obezřetný Jáke
H3438 יִשְׁוָה Jišváh* Bude stejný Jesua
H3440 יִשְׁוִי Jišví* Rovný Jesui
H3442 יֵשׁוּעַ Jéšúa* On zachrání ** Jesua
H3812 לֵאָה Léá* Kráva Lía
H3878 לֵוִי Léví Přivinuvší se Léví
H4318 מִיכָה Mícháh Kdo je jako Mícha
H4401 מַלְאָכִי Maláchí Můj posel Malachiáš
H4813 מִרְיָם Mirjám Vzdorovitá Maria
H4872 מֹשֶׁה Móšé* Vytažený Mojžíš
H5019 נְבוּכַדְ
נֶאצַּר
Nëḇúchad
néṣṣar
Zářící chraň dědice Nabuchodo
nozor
H5019 נְבוּכַדְ
רֶאצַּר
Nëḇúchad
réṣṣar
Zářící chraň dědice Nabuchodo
nozor
H5126 נוּן Nún* Ryba Nun
H5146 נֹחַ Nóach* Odpočinutí Noé
H5151 נַחוּם Nachúm* Potěšil Nahum
H5279 נַעֲמָה Naamá* Líbezná Noéma
H5281 נָעֳמִי Noomí* Má líbeznost Noémi
H5654 עֹבֵֽד־אֱֱדוֹם Óḇéd-Edóm Sloužící Edómovi Obededom
H5830 עֶזְרָא Ezrá Pomoc Ezdráš
H5941 עֵלִי Élí Vyvýšený Elí
H5986 עָמוֹס Ámós* Naložený Amos
H6215 עֵשָׂו Ésáv* Chlupatec Ezau
H7259 רִבְקָה Riḇká* Spoutaná Rebeka
H7327 רוּת Rút* Napojení Rut
H7354 רָחֵל Ráchél* Ovce Ráchel
H7586 שָׁאוּל Šáúl Vyžádaný Saul
H7763 שֹׁמֵר Šómér Střežící Somer
H7763 שׁוֹמֵר Šómér Střežící Somer
H8106 שָׁמֶר Šámer Střežící Somer
H8283 שָׂרָה Sárá* Kněžna Sára
H8297 שָׂרַי Sáraj* Má kněžna Sarai
H8315 שָׂרָף Sáráf Spálil Saraf