Dechem jeho úst

Pisatel chval

Když se zamýšlíme nad výkladem Božího jména a hledáme co znamená, je dobré se podívat do Písem na to, čím se Bůh proslavil nejprve a s čím je jeho jméno od počátku spojováno.

První co se ve Starých písmech dovídáme o Bohu je to, že stvořil nebe a zemi.
Z hebrejského slova „bárá“, „stvořil“, není však složeno Boží jméno, ale tvoří jeden z mnoha jeho přívlastků - „Stvořitel“.

V Písmech je vznešenost Jëhóahova jména krásně uváděna do souvislosti se stvořením všech věcí a všech bytostí, které učinil. Ovšem nejen vlastní stvoření, ale způsob, jak to Jëhóah provedl, ten připomíná navždy jeho jméno:

Pisatel chval

On přikázal a jsou stvořeny všechny věci. Prvním pro nás zaznamenaným vlastním slovem Boha ve Starých písmech je právě příkaz:

Móšé

Božími příkazy je stvořeno světlo a postupně další a další součásti světa. A právě to je způsob, kterým je vyvýšen jedině pravý Bůh. A který je také vepsán do jeho jména.
„Ať nastane světlo“ zní hebrejsky:
יְהִי אוֹר
Jëhí ór!

Tvar hebrejského slovesa „jëhí“ je jusiv, nebo-li nepřímý rozkazovací způsob či vybídnutí [UBH 49.5 a 48.3]. Překládá se zde také jako „buď, „budiž“ nebo „nechť nastává“.

Psáno dohromady - Jëhíór - tvoří slovo přívlastek pro pravého Boha, který připomíná Boží moc slovem tvořit něco mohutného, krásného a nepředstavitelně důmyslného.

Slovo „Bůh“ je v jednotném čísle hebrejsky „Elóah“.

Slova „Jëhíór“ a „Elóah“, jsou natolik jedinečná, že mohou být použita pro sestavení Božího jména.

Pro názornost se zvolí jednoduchá symbolická operace:

Dělení slov na části není libovolné. Vzniklá slova musí dávat smysl a v biblickém kontextu patřit k sobě. A hlavně jedno z nich musí mít všechny souhlásky Božího jména. Podmínkou také je, že se zachovají všechny značky pro samohlásky, aby se správně přenášela výslovnost.

V hebrejských znacích, doplněných jejich transliterací a transkripcí do latinky, se záměna znázorní zprava doleva takto:

יְהוֹהַּ וֹהַּ יְה ↓← ִיאוֹר יְה יְהִיאוֹר
אֱלִיאוֹר ִיאוֹר אֱל ↑← וֹהַּ אֱל אֱלוֹהַּ
Jëhôah ôah Jëh ↓← iĵôr Jëh Jëhiĵ’ôr
’Ẹliĵôr iĵôr ’Ẹl ↑← ôah ’Ẹl ’Ẹlôah
Jëhóah óah Jëh ↓← íór Jëh Jëhíór
Elíór íór El ↑← óah El Elóah

Výsledkem operace je Boží jméno Jëhóah.
Jméno má vyznačenu výslovnost v souladu s výslovností výchozích slov.

Boží jméno lze složit ze slov „Ať nastane“ a „Bůh“. Jsou to slova, která nejsou převzata z jiných jmen. A právě tato slova nám poskytují výklad Božího jména:

Ať nastane“ řekl Bůh

Jëhóah říká slova, která se uskutečňují. Je jediný, kdo má takovou moc a moudrost, že jeho slovem jsou tvořeny všechny věci i bytosti v nebesích i na zemi. Pro naše chápaní nelze najít větší projev moci spojené s moudrostí.

Druhým výsledkem operace je nové slovo - Elíór.
Je to dobré slovo, protože znamená „Bůh je světlo“. Je to vhodný přívlastek pravého Boha Jëhóaha. V Písmech se tento přívlastek nevyskytuje jako jedno krátké slovo, ale je součástí zvěsti, která nám byla předána:

Jëhóchánán, apostolos

Jëhóah své jméno pro nás, a vlastně pro všechny myslíci bytosti na zemi i v nebesích, navždy spojil s podivuhodnou mocí a moudrostí říci slovo, kterým vše, co si přeje, vždy nastane a setrvává.

Pro první den světa svým slovem stvořil Jëhóah světlo a pak stvořil život, který je světlem lidí, a pak svým slovem zplodil na světě svého syna a poslal ho, aby nám byl pravým světlem od Boha:

Jëhóšua, Christos

Světlo je krásným symbolem, který v mysli vyvolává představy pomáhající pochopit hluboké myšlenky.
Příkaz „ať nastane světlo“ se uskutečňuje nejdříve v hmotné formě a pak i v duchovním smyslu. Jehóah proto, jak v proroctvích vypověděl, poslal do světa svého jednorozeného syna.
Díky životu Jëhóšuy Christa jsme i my, lidé z národů, dostali možnost znát jméno a věřit ve jméno Jëhóaha, pravého Boha. Je to proto, že známe jméno a věříme ve jméno Jëhóšuy, Božího syna.
A tak můžeme sami na sobě pocítit, kromě Boží moci a moudrosti, i další Jëhóahovy vlastnosti, spravedlnost a lásku.

Jëhóah ústy Jëšajáhúa, proroka