Hledejte a naleznete

Jëhóšua, Christos

Jméno pravého Boha bylo zjeveno lidem už ve starověku a to mnohokrát a opakovaně v různých dobách Božími posly a proroky. Národ, kterému bylo zjeveno, je však přestal po více než tisíci letech vyslovovat, aby snad nebylo znesvěcováno.

Boží syn, když byl svým Otcem poslán do světa k tomuto národu, opět zjevil jméno Boha lidem. Přesto se nyní má za to, že jeho správná výslovnost je ztracena a zapomenuta.

Je potřeba vynaložit veškeré úsilí a hledat správnou výslovnost Božího jména a nesmířit se s polovičatým řešením založeným jen na lidské moudrosti a učenosti.
Jen z části lze předpokládat, jak nesnadná práce to může být. Ne kvůli tomu, že je snad obtížné doplnit ke čtyřem souhláskám správné samohlásky, ale kvůli závažným okolnostem a mnohým souvislostem. Stačí si uvědomit, kolik staletí problém výslovnosti Božího jména přetrvává a jak citlivé téma to je. Nebo jakému asi množství lidí se hledání správné výslovnosti Božího jména nebude líbit a dají to najevo posměchem, zlobou i pohrdáním. Navíc každý, kdo si Boží jméno osvojí, může být zkoušen vlastní pýchou, horlivostí bez lásky, ale i zbabělostí.

Je nutno neustále prosit Jëhóaha ve jménu Jëhóšuy Christa o pomoc svatým duchem.

Východiska pro hledání výslovnosti

Je užitečné shrnout to, co je známé a co může poskytnout pro hledání dobrá východiska:

Ihned jsou zřejmé tyto důsledky:

Způsoby hledání výslovnosti

Výslovnost Božího jména by měla být doložena alespoň dvěma způsoby, protože podle Božího zákona je pravé až svědectví dvou nebo tří svědků.

Jediné slovo ze všech možných slov

Je užitečné provést ten zdánlivě nejpracnější, řekněme „mechanický“, postup pro hledání výslovnosti. Myšlenka je prostá - sepsat úplně všechny kombinace značek, které by mohly být připojeny ke čtyřem souhláskám J H V H a podle nějakého souboru pravidel vymazat všechny kombinace nesprávné, aby zbyla jediná správná.

Většina slov takto vytvořených může být, už na první pohled, nesmyslných, nemohou to být hebrejská slova. Například ne všechny značky se dají připojit ke všem znakům, některé značky také nemohou být na začátku nebo na konci slova.
V hebrejském textu platí, že stejné značky samohlásek se vyslovují různým způsobem podle umístění ve slově a podle sousedních znaků. Některé kombinace mohou tvořit slabiku a jiné ne.

Biblická hebrejština má mnoho pravidel a mnoho výjimek z nich. Bylo by velmi obtížné tato pravidla specifikovat úplně přesně tak, aby se podle nich dala jednoznačně vyloučit všechna nesprávná slova.

Ovšem, když se uváží, že pravidla biblické hebrejštiny byla sestavena podle Starých písem a že jsou v nich vlastně odedávna obsažena, pak je možné zvolit podstatně lepší řešení jak vyloučit všechna nesprávná slova a získat jediné správné slovo ze všech možných slov.
Slovo, které může být jménem jediného pravého Boha, lze takto skutečně nalézt.

Mohlo by se zdát, že výsledek získaný tímto postupem je dostatečný, ale není.
Jeho užitečnost je v tom, že využívá všeobecně známé informace a pomocí formálních úvah získá výsledek, který je založen na původním textu Starých písem.
Není však myslitelné, že bychom mohli dospět ke správné výslovnosti Božího jména jen tímto způsobem. Nedostatečnost nespočívá v tom, že jsou použity objevy až z dvacátého století a že výslovnost jména Boha „vypočítá nějaký stroj“.
Nedostatečné je to, že Písma při tom musí být používána jen s ohledem na to, jak vypadají jejich slova a ne s ohledem na to, co nám ta slova sdělují.
A proto je nutné hledat ještě i jinými postupy.

Písma a trocha biblické hebrejštiny

Pro jakékoliv hledání je vhodné, jako výchozí, použít myšlenku nalezenou v Písmech. Zejména když se týká nějaké důležité události, která byla pro nás zaznamenána.
Je nutné věnovat pozornost slovům, která pronáší Bůh nebo Boží syn o svém jménu. Takto lze od Jëhóšuy získat správnou výslovnost Božího jména, když se přemýšlí o jeho slovech zapsaných v Nových písmech.
Za pomoci základních pravidel biblické hebrejštiny a několika porovnání je pak snadné připojit správné značky k souhláskám J H V H a vyslovit svaté jméno Jëhóah.

Podobným způsobem je možné také znázornit zjednodušení tvaru Božího jména Jëhóah na libozvučný tvar Jáh.

Význačná slova a skladebnost hebrejských jmen

Biblická hebrejská jména nejen pěkně znějí, ale téměř vždy znamenají něco, čemu i dnes můžeme rozumět. Písma poskytují důležitou pomoc. U některých jmen uvádějí jejich výklad a zdůvodnění, proč je jméno použito nebo měněno. Je dobře vidět, že důležitý je smysl a souvislosti jmen a slov ze kterých se jména skládají. Také je zřejmá jednoduchost a přímočarost myšlenky. Zpravidla postačí jediná věta.

Jména, která nacházíme v Písmech, jsou často složena z význačných slov nebo i slov běžných, které získaly za určitých okolností zvláštní význam. Tato slova jsou různě zkrácena, někdy mírně pozměněna a spojena do jednoho slova [VSBJ].

Nabízí se možnost využít skladebnosti hebrejských teoforních jmen, jejichž výslovnost je známa, pro získání zdánlivě ztracené výslovnosti Božího jména.

Postupy skládání mohou být určeny charakterem jazyka, ale i nějakými zvyklostmi. Někdy může být nezřetelné, jak nějaké jméno vzniklo. Některé hlásky se mohou pozměnit, buď kvůli výslovnosti anebo se to tak prostě líbilo. Spolehnout se jen na nějaká pravidla nelze. Mohlo by se zdát, že je prakticky nemožné získat nějakým postupem věrohodný výsledek.

Když si však uvědomíme, že cílem není nalézt a použít nějaký starověký postup skládání jmen, ale jen ukázat, že Boží jméno lze složit z význačných hebrejských slov a jmen. Pak je postup jednoduchý, postačí jen znázornit skladbu jmen.

Je potřeba zvolit vhodná význačná slova a jména, jejichž výslovnost je známá. Slova vyjádřená v hebrejském písmu se rozdělí na části a opět spojí tak, aby vyšlo slovo, které obsahuje všechny souhlásky Božího jména. Části slov si ponechávají své značky samohlásek ve stejném pořadí a tak vlastně přenesou samohlásky na souhlásky Božího jména.
Na takovýto postup je potřeba klást řadu biblických i formálních omezení, aby se s jedinečným jménem zacházelo jedinečným způsobem, který neuráží jeho nositele.

Znázornění skladby jmen je studijní pomůcka, která ukazuje důležité souvislosti obsažené v Písmech a přispívá k posvěcování Jëhóahova jména.

Tímto postupem je možné nejen doložit výslovnost Božího jména, ale ještě kromě výslovnosti získat i výklad Božího jména. A jako potvrzení věrohodnosti výsledků zvoleného postupu lze znázornit skladbu a výklad jména Božího syna pomocí jména jeho Otce.

Jsou tři, které vydávají svědectví

Byly použity tři různé metody, aby bylo v Písmech nalezeno znění Božího jména. Jejich výsledky jsou v naprostém souladu a svědčí o jediném:

Svaté jméno našeho Boha se správně vyslovuje: „Jëhóah“.