4. KNIHA MÓŠÉOVA 13

1 I mluvil Jëhóah k Móšému, řka:
.1
2 Pošli sobě muže,
.1kteří by spatřili zemi Kënaanskou,
.1.2kterou já dám synům Jisráélským!
Jednoho muže z každého pokolení otců jejich vyšlete,
.1ty, kteří by byli přednější mezi nimi!
.1
3 Poslal je tedy Móšé z pouště Fáran,
.1jakž byl rozkázal Jëhóah.
A všichni ti muži byli knížata mezi syny Jisráélskými.
.1
4 Tato jsou pak jména jejich:
.1Z pokolení Ruben Sammua, syn Zakurův;
5 .1z pokolení Simeon Safat, syn Huri;
6 .1z pokolení Juda Kálef, syn Jefonův;
7 .1z pokolení Izachar Igal, syn Jóséfův;
8 .1z pokolení Efraim Hóšéa, syn Núnův;
9 .1z pokolení Beniamin Falti, syn Rafův;
10 .1z pokolení Zabulon Gaddehel, syn Sodi;
11 .1z pokolení Jóséf
.1.2a z pokolení Manasses Gaddi, syn Susi.
12 .1Z pokolení Dan Amiel, syn Gemalův;
13 .1z pokolení Asser Setur, syn Michaelův;
14 .1z pokolení Neftalím Nahabi, syn Vafsi;
15 .1z pokolení Gád Guhel, syn Máchův.
.1
16 Ta jsou jména mužů,
.1které poslal Móšé,
.1.2aby shlédli zemi.
.1
I nazval Móšé Hóšéu,
.1.2syna Núnova,
.1Jëhóšua.
.1
17 Tedy poslal je Móšé,
.1aby prohlédli zemi Kënaanskou,
.1.2a řekl jim:
.1
Jděte tudyto při straně polední
.1a vejděte na hory.
18 A shlédněte,
.1jaká je země ta, i lid,
.1.2který bydlí v ní.
.1.2.3Silný-li je, či mdlý?
.1.2.3.4Málo-li jich, či mnoho?
19 .1A jaká je též země ta,
.1.2v níž on bydlí.
.1.2.3Dobrá-li je, či zlá?
.1A jaká jsou města,
.1.2v nichž přebývají.
.1.2.3V staních-li, či v hrazených místech?
.120 Taktéž jaká je země.
.1.2Úrodná-li, či neúrodná?
.1.2.3Je-li na ní stromoví, či není?
.1
A buďte udatné mysli,
.1a přineste nám z ovoce té země.
.1
A byl tehdy čas,
.1v němž hroznové zaměkali.
.1
21 Odešedše tedy, prohlédli tu zemi od pouště Tsin až do Rohob, kudy se jde do Emat.
22 I šli stranou polední, a přišli až do Hebronu, kde byli Achiman a Sesai a Tolmai, synové Enakovi. Hebron pak o sedm let dříve ustaveno je, nežli Soan, město Miṣrajimské.
23 Potom přišli až do údolí Eškol, a tu uřezali ratolest s hroznem jedním jahodek plným, a nesli jej na sochoře dva; též i jablka granátová i fíky té země.
24 I nazváno je to místo Nehel Eškol, od hroznu, který tu uřezali synové Jisráélští.
25 Navrátili se pak zase, prošedše zemi, po čtyřicíti dnech.
26 A jdouce, přišli k Móšému a k Aharónovi i ke všemu množství synů Jisráélských, na poušti Fáran v Kádes, a oznámili jim i všemu množství to, co spravili, a ukázali jim ovoce země té.
27 A vypravujíce jim, řekli: Přišli jsme do země, do které jsi nás poslal, která v pravdě oplývá mlékem a strdí, a toto je ovoce její.
28 Než že lid je silný, který bydlí v zemi té, města také pevná jsou a veliká velmi, k tomu i syny Enakovy tam jsme viděli.
29 Amalech bydlí v kraji poledním, a Hetejský, Jebuzejský a Amorejský bydlejí na horách, Kënaanský pak bydlí při moři a při břehu Jordánském.
30 I krotil Kálef lid bouřící se proti Móšému, a mluvil: Jděme přece, a opanujme zemi, neboť zmocníme se jí.
31 Ale muži ti, kteří chodili s ním, pravili: Nikoli nebudeme moci vstoupit proti lidu tomu, neboť silnější je nežli my.
32 I zhaněli a zošklivili zemi shlédnutou synům Jisráélským, mluvíce: Země, již jsme prošli a spatřili, je země taková, ješto hubí obyvatele své; a všechen lid, který jsme viděli uprostřed ní, jsou muži postavy vysoké velmi.
33 Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteří jsou větší než jiní obrové, ješto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky, a takoví jsme se i jim zdáli.
Móšé

V hebrejských znacích se změna znázorní takto:

הוֹשֵׁעַ ← יְהוֹשֻׁעַ
Jëhóšua  ←  Hóšéa

Je zajímavé, jak velký význam má, graficky i foneticky, tak malá změna.


Seznam stránek

Stránka naposledy editována 17. září 2017 v 19:49:53