Budu ho vyvyšovat

2. KNIHA MÓŠÉOVA 15

1 Tehdy zpíval Móšé a synové Jisráélští píseň tuto Jëhóahu
.1.2a řekli takto:
.1
.1Zpívat budu Jëhóahu,
.1.2neboť je vysoce vyvýšen;
.1.2.3koně i s jezdcem uvrhl do moře.
.1
2 .1Síla má a píseň je Jáh
.1.2a stal se záchranou mou.
.1On je Él můj
.1.2a chvalořečit mu budu;
.1Bůh otce mého
.1.2a vyvyšovat ho budu.
.1
3 .1Jëhóah, muž boje,
.1.2Jëhóah, jméno jeho.
.1
4 Vozy paróovy i vojsko jeho uvrhl do moře; a nejpřednější hejtmani jeho ztopeni jsou v moři Rákosovém.
5 Propasti přikryly je; vpadli do hlubiny jako kámen.
6 Pravice tvá, Jëhóahu, zvelebena je v síle, pravice tvá, ó Jëhóahu, potřela nepřítele.
7 A ve mnohé vyvýšenosti své podvrátil jsi povstávající proti tobě; pustils hněv svůj, který sežral je jako strniště.
8 A duchem chřípí tvých shromážděny jsou vody, stály tekuté vody jako hromada, sesedly se propasti uprostřed moře.
9 Řekl nepřítel: Honit budu, dohoním se, budu dělit loupeže, nasytí se jimi duše má, vytrhnu meč svůj, zahladí je ruka má.
10 Povanul jsi větrem svým, i přikrylo je moře; pohlceni jsou jako olovo v prudkých vodách.
11 Kdo podobný tobě mezi silnými, ó Jëhóahu? Kdo je tak, jako ty, velebný v svatosti, hrozný v chvalách, činící divy?
12 Vztáhls pravici svou, i požřela je země.
13 Zprovodíš v milosrdenství svém lid tento, který jsi vykoupil; laskavě povedeš jej v síle své k příbytku svatosti své.
14 Uslyší lidé, bouřit se budou; bolest zachvátí obyvatele Pëlištímské.
15 Tehdy rozrušena budou knížata Idumejská, silné Moábské zachvátí chvění, rozplynou se všichni obyvatelé Kënaanští.
16 Připadne na ně strach a lekání, pro velikost ramene tvého; mlčet budou jako kámen, dokud nepřejde lid tvůj, ó Jëhóahu, dokud nepřejde lid ten, kteréhož jsi sobě dobyl.
17 Uvedeš je, a štípíš je na hoře dědictví svého, na místě, které jsi k příbytku svému připravil, Jëhóahu, v svatyni, kterou utvrdí ruce tvé, Pane.
18 Jëhóah kralovat bude na věky věků.
19 Neboť vešli koni paróovi s vozy jeho i s jezdci jeho do moře, a obrátil na ně Jëhóah vody mořské, synové pak Jisráélští šli po suše uprostřed moře.
20 I vzala Mirjám prorokyně, sestra Aharónova, buben v ruku svou, a vyšly za ní všechny ženy s bubny a s píšťalami.
21 I odpovídala jim Mirjám: Zpívejte Jëhóahu, poněvadž slavně zveleben je; koně i s jezdcem uvrhl do moře.
22 Hnul pak Móšé lidem Jisráélským od moře Rákosového, a táhli na poušť Sur. I šli tři dni po poušti, a nenalezli vod.
23 A přišedše do Marah, nemohli pít vod z Marah, neboť byly hořké; proto nazváno je jméno jeho Marah.
24 Z té příčiny reptal lid na Móšého, řka: Co budeme pít?
25 I volal k Jëhóahu, a ukázal mu Jëhóah dřevo, které jakž uvrhl do vod, učiněny jsou sladké vody. Tu vydal jemu práva a soudy, a tu ho zkusil.
26 A řekl: Jestliže skutečně poslouchat budeš hlasu Jëhóaha Boha svého, a činit budeš, což spravedlivého je před očima jeho, a nakloníš uší k přikázaním jeho, a střežit budeš všech ustavení jeho: žádné nemoci, kterou jsem dopustil na Miṣrajim, nedopustím na tebe; neboť já jsem Jëhóah, který tě uzdravuji.
27 I přišli do Elim, kde bylo dvanáct studnic vod a sedmdesát palm; i rozbili tu stany při vodách.
Móšé
יָהּ
Jáh

Boží jméno Jëhóah se při vhodných příležitostech také vyslovuje jedinou slabikou Jáh, zejména když je Jëhóah chválen zpěvem. Proto se jméno Jáh vyskytuje nejčastěji právě v biblické knize Chval.
První výskyt v Písmech lze nalézt v písni chvály, která byla zpívána Jëhóahu, když Jisráél bezpečně přešel Rákosové moře a pronásledující vojsko Miṣraima v něm bylo zničeno.
Výslovnost zpívaného jména je známa, proto může být správně přepisováno a čteno na všech místech, kde je v Písmech napsáno.
Výslovnost jména Jáh lze doložit zjednodušením tvaru plného jména s výslovností „Jëhóah“. Použije se při tom jen několik pravidel biblické hebrejštiny [UBH].

V hebrejských znacích, doplněných jejich transliterací a transkripcí do latinky, lze zjednodušení tvaru znázornit zprava doleva takto:

יָ֫הּ הַּ יְ֫ הַּ ה֫וֹ יְ יְה֫וֹהַּ
Jáh ah ah Jëhôah
Jáh ah ah Jëhóah
הַֽלְלוּ יָהּ
Halëlú Jáh!

Zpívané Boží jméno Jáh se česky skloňuje stejně jako plné Boží jméno Jëhóah.


Seznam stránek

Stránka naposledy editována 17. září 2017 v 19:49:53