On zachrání svůj lid

EUANGELION MATTITJÁHA 1

1 Kniha rodu Jëhóšuy Christa syna Dávidova, syna Aḇráhámova.
2 Aḇráhám zplodil Jiṣcháka. Jiṣchák pak zplodil Jaakóḇa. Jaakóḇ zplodil Judu a bratry jeho.
3 Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.
4 Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab pak zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.
5 Salmon zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil Obéda z Rút. Obéd pak zplodil Jesse.
6 Jesse zplodil Dávida krále. Dávid pak král zplodil Šalomouna, z té, která byla Uriášova.
7 Šalomoun zplodil Roboáma. Roboám zplodil Abiáše. Abiáš zplodil Azu.
8 Aza zplodil Jëhóšáfáta. Jëhóšáfát zplodil Joráma. Jorám zplodil Oziáše.
9 Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. Achas zplodil Ezechiáše.
10 Ezechiáš pak zplodil Manassesa. A Manasses zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.
11 Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratry jeho v zajetí Babylonském.
12 A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobábele.
13 A Zorobábel zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliakima. Eliakim zplodil Azora.
14 Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.
15 Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jaakóḇa.
16 Jaakóḇ pak zplodil Jóséfa, muže Mirjám, z níž narodil se Jëhóšua, který nazývá se Christos.
17 A tak všech rodů od Aḇráháma až do Dávida bylo rodů čtrnácte, a od Dávida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte, a od zajetí Babylonského až do Christa rodů čtrnácte.
18 Jëhóšuy Christa pak narození takto se stalo:
.1Když totiž matka jeho Mirjám zasnoubena byla Jóséfovi,
.1.2dříve než se sešli,
.1.2.3shledána je těhotnou z ducha svatého.
19 .1Ale Jóséf, muž její, spravedlivý jsa
.1.2a nechtěv jí hanbě vystavit,
.1.2.3zamýšlel ji tajně propustit.
20 .1Když pak on o tom přemýšlel, hle,
.1.2angelos Jëhóaha ve snu ukázal se mu, řka:
.1
.1.2.3Jóséfe, synu Dávidův,
.1.2.3.4neboj se přijmout Mirjám, manželku svou,
.1.2.3.4.5neboť co v ní je počato, z ducha svatého je.
21 .1.2.3Porodí pak syna
.1.2.3.4a nazveš jméno jeho Jëhóšua,
.1.2.3.4.5neboť on zachrání lid svůj od hříchů jejich.
.1
22 .1Toto pak všechno stalo se,
.1.2aby se naplnilo, co řečeno bylo od Jëhóaha skrze proroka, řkoucího:
.1
23 .1.2.3Hle, panna ta, těhotná bude,
.1.2.3.4a porodí syna,
.1.2.3.4.5a nazvou jméno jeho Immánú Él, které se vykládá:
.1.2.3.4.5.6S námi Bůh.
.1
24 .1Procitnuv pak Jóséf ze sna,
.1.2učinil, jak mu přikázal angelos Jëhóaha,
.1.2.3a přijal manželku svou.
25 .1.2.3.4Ale nepoznával jí dotud,
.1.2.3.4.5než porodila syna svého prvorozeného,
.1.2.3.4.5.6a nazvala jméno jeho Jëhóšua.
Jëhóahův angelos

Jëhóahův angelos ujistil ve snu Jóséfa o výjimečnosti početí jeho Mirjám a určil mu jaké jméno má dostat syn, který se jí narodí. Jóséf jistě znal výklad jména Jëhóšua, proto postačuje, aby angelos poukázal jen na to, že záchrana se bude týkat hříchů jeho lidu.

Jëhóah a jeho syn Jëhóšua mají společnou vlastnost, které si lidé musí povšimnout nejdříve, velikou sílu a moc. Z hebrejského slova „él“, které znamená  mocný, silný, je složeno hebrejské slovo „Elóah“  - česky „Bůh“.

Otce a Syna však úzce spojuje nejen Božství, ale i láska, a také láska ke světu lidí. Projevem té lásky je dar nesmírné ceny, záchrana lidí od jejich hříchů a smrti. A právě toto spojení vyjadřuje jméno Božího syna.

Hebrejská výslovnost Božího jména nechť se získá ze slov jejichž výslovnost je známa, z hebrejského jména Božího syna „Jëhóšua“ a z hebrejského slova „Bůh“ v jednotném čísle „Elóah“.

Jëhóšua a Elóah - nelze se podívat výše. Nelze zvolit větší a silnější výchozí slova k tomu, aby jejich prostřednictvím bylo zobrazeno Boží jméno se správnou výslovností.

Pro názornost se zvolí jednoduchá symbolická operace:

Dělení slov na části není libovolné. Vzniklá slova musí dávat smysl a v biblickém kontextu musí patřit k sobě. A hlavně jedno z nich musí mít všechny souhlásky Božího jména. Protože se hledá výslovnost, podmínkou také je, že se zachovají všechny značky pro samohlásky, aby se výslovnost správně přenášela.

V hebrejských znacích, doplněných jejich transliterací a transkripcí do latinky, se záměna znázorní zprava doleva takto:

יְהוֹהַּ הַּ יְהוֹ ↓← שֻׁעַ יְהוֹ יְהוֹשֻׁעַ
אֱלוֹשֻׁעַ שֻׁעַ אֱלוֹ ↑← הַּ אֱלוֹ אֱלוֹהַּ
Jëhôah ah Jëhô ↓← šua‘ Jëhô Jëhôšua‘
’Ẹlôšua‘ šua‘ ’Ẹlô ↑← ah ’Ẹlô ’Ẹlôah
Jëhóah ah Jëhó ↓← šua Jëhó Jëhóšua
Elóšua šua Eló ↑← ah Eló Elóah

Výsledkem operace je Boží jméno - Jëhóah.
Jméno má vyznačenu výslovnost v souladu s výslovností výchozích slov. Je možné ještě jedno dělení, posunuté v obou výchozích slovech o jeden znak zpět. Výsledek je stejný. Možnost zobrazená v tabulce je hezčí, protože nerozděluje slabiky.

Druhým výsledkem operace je nové slovo - Elóšua.
Je to dobré slovo, protože znamená „Él je záchrana“. Je to vhodný přívlastek pro jedinečného Boha Jëhóaha. Takto, jedním krátkým slovem, není slovo Elóšua v Písmech nikde uvedeno, protože to vlastně není potřeba. V širším smyslu je totiž v Písmech vidíme všude. Je součástí celé zvěsti, kterou v Písmech o Bohu máme:

KNIHA CHVAL 68

1 Přednímu z kantorů, Dávidův žalm k zpívání. Povstane Bůh, a rozprchnou se nepřátelé jeho, a utekou od tváři jeho ti, kteří ho mají v nenávisti.
2 Jakož rozehnán bývá dým, tak je rozženeš; jakož se rozplývá vosk před ohněm, tak bezbožní zahynou před tváří Boží.
3 Spravedliví pak veselíce se, poskakovat budou před Bohem, a plesat budou radostí.
4 Prozpěvujte Bohu, žalmy zpívejte jménu jeho, vyrovnejte cestu tomu, který se vznáší na oblacích. Jáh je jméno jeho, plesejte před ním.
5 Otec je sirotků a ochránce vdov, Bůh v příbytku svatém svém.
6 Bůh samotné rozmnožuje v domy, vyvodí vězně z okovů, zpurní pak bydlet musejí v zemi vyprahlé.
7 Bože, když jsi předcházel lid svůj, když jsi kráčel po poušti, Selá,
8 Země se třásla, též i nebesa rozplývala se před tváří Boží, i ta hora Sinai před přítomností Boží, Boha Jisráélského.
9 Deštěm štědrosti hojné skropoval jsi, Bože, dědictví své, a když zemdlívalo, ty jsi je zase očerstvoval.
10 Zástupové tvoji přebývají v něm, které jsi ty nastrojil dobrotivostí svou pro chudého, ó Bože.
11 Pán dal slovo své, i těch, které potěšeně zvěstovaly, zástup veliký, říkajících:
12 Králové s vojsky utíkali, utíkali, a doma hlídající dělily kořisti.
13 Ačkoli jste mezi kotly ležet musili, však jste jako holubice, mající křídla postříbřená, a brky z ryzího zlata.
14 Když Všemohoucí rozptýlí krále v této zemi, zbělíš jako sníh na hoře Salmon.
15 Hoře veliké, hoře v Bázan, hoře pahrbkovaté, hoře v Bázan.
16 Pročež vyskakujete, hory pahrbkovaté? Na této hoře zalíbilo se Bohu přebývat, jistě že na ní Jëhóah na věky přebývat bude.
17 Vozů Božích je dvaceti tisíců, mnoho tisíců malachů, Pán pak mezi nimi jako na Sinai v svatyni přebývá.
18 Vstoupil jsi na výsost, jaté jsi vedl vězně, vzal jsi dary pro lidi. I nejzpurnější k přebývání s námi, Jáhu Bože, přivozuješ.
.1
19 Požehnán buď Panovník,
.1.2den co den nosí břímě naše,
.1Él záchrany naší. Selá.
.1
20 Él nám je Élem činů záchrany,
.1u Jëhóaha, Panovníka,
.1.2jsou ze smrti úniky.
.1
21 Raní zajisté Bůh hlavu nepřátel svých, a vrch hlavy vlasatý chodícího v hříších svých.
22 Řekltě Pán: Zase vyvedu své, jako z Bázan, zase vyvedu z hlubokosti mořské.
23 A proto noha tvá zbrocena bude ve krvi, i jazyk psů tvých krví nepřátelskou.
24 Spatřili slavné jití tvé, Bože, jití silného Boha mého a krále mého v svatyni.
25 Napřed šli zpěváci, ze zadu hrající na nástroje hudebné, uprostřed pak dívky bubnující.
26 V shromážděních dobrořečte Bohu Pánu, kteří jste z národu Jisráélského.
27 Tu ať je Beniamin maličký, který je opanoval, tu knížata z Judy a houfové jejich, knížata ze Zabulona, i knížata z Neftalíma.
28 Obdařil tě Bůh tvůj silou. Potvrdiž, Bože, což jsi mezi námi vzdělal,
29 Z chrámu svého nad Jërúšálaimem, do něhož tobě přinášet budou králové dary.
30 Zahub zástup kopidlníků, sebrání mocných vůdců i lidu bujného, pyšně vykračující s kusy stříbra; rozptyl lidi žádostivé válek.
31 Přijdou nejvzácnější z Miṣrajima, Mouřenínská země rychle vztáhne ruku svou k Bohu.
32 Království země zpívejte Bohu, žalmy zpívejte Pánu, Selá,
33 Tomu, který se vznáší nad nebem nebes starodávních; hle, vydává hlas svůj, hlas přemocný.
34 Dejte čest síly Bohu, jehož důstojnost nad Jisráélem, a velikomocnost jeho na oblacích.
35 Přehrozný jsi, ó Bože, z svatých příbytků svých. Él Jisráélský, on dává moc a sílu lidu svému, Bůh požehnaný.
Dávid, král

Protože se při operacích s textem neztratila žádná informace, je možné provést je i obráceně než bylo popsáno. Z výsledných slov lze tedy sestavit slova výchozí. A je to vlastně směr souhlasný s během času, proto se dá říci:

Jëhóah a Boží záchrana znamená Jëhóšuu, Bohem vyslaného Syna.

EUANGELION JËHÓCHÁNÁNA 3

1 Byl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, kníže Židovské.
2 Ten přišel k Jëhóšuovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel mistr; neboť žádný nemůže těch divů činit, které ty činíš, leč by Bůh byl s ním.
3 Odpověděl Jëhóšua a řekl jemu: Ámén, ámén pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže vidět království Božího.
4 Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk narodit se, starý jsa? Zdali může po druhé v život matky své vejít a narodit se?
5 Odpověděl Jëhóšua: Ámén, ámén pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
6 Což se narodilo z těla, tělo je, a což se narodilo z Ducha, duch je.
7 Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zrodit.
8 Vítr, kam chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Tak je každý, kdo se z Ducha narodil.
9 Odpověděl Nikodém a řekl jemu: Kterak mohou tyto věci být?
10 Odpověděl Jëhóšua a řekl jemu: Ty jsi mistr v Jisráéli, a toho neznáš?
11 Ámén, ámén pravím tobě: Že což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte.
12 Poněvadž zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte, kterak, budu-li vám pravit nebeské, uvěříte?
.1
13 A jistě nikdo nevystoupil do nebe,
.1jen ten, který z nebe sestoupil,
.1.2.3Syn člověka,
.1.2který byv v nebi.
.1
14 A jako Móšé pozvedl hada na poušti,
.1tak musí pozvednut být Syn člověka,
15 .1.2aby žádný,
.1.2.3.4kdo věří v něho,
.1.2.3nezahynul,
.1.2.3.4ale měl život věčný.
.1
16 Neboť tak Bůh miloval svět,
.1že Syna svého jednorozeného dal,
.1.2aby žádný,
.1.2.3.4kdo věří v něho,
.1.2.3nezahynul,
.1.2.3.4ale měl život věčný.
.1
17 Neboť neposlal Bůh Syna svého na svět,
.1aby odsoudil svět,
.1.2ale aby zachráněn byl svět skrze něho.
.1
18 Kdo věří v něho,
.1nebude odsouzen,
ale kdo nevěří,
.1již je odsouzen,
.1.2neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
.1
19 Toto pak je ten soud,
.1že světlo přišlo na svět,
.1.2ale milovali lidé více tmu nežli světlo,
.1.2.3neboť skutky jejich byly zlé.
.1
20 Každý zajisté, kdo zle činí,
.1nenávidí světlo
.1.2a nejde ke světlu,
.1.2.3aby nebyly odhaleny skutky jeho.
21 .1Ale kdo činí pravdu,
.1.2jde ke světlu,
.1.2.3aby zjeveny byly skutky jeho,
.1.2.3.4že v Bohu učiněny jsou.
.1
22 Potom přišel Jëhóšua i učedníci jeho do země Judské, a tu přebýval s nimi, a křtil.
23 A Jan také křtil v Enon, blízko Sálim, neboť byly tam vody mnohé. I přicházeli, a křtili se.
24 Neboť ještě Jan nebyl vsazen do žaláře.
25 Tedy vznikla otázka mezi učedníky Janovými a Židy o očišťování.
26 I přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře, ten který byl s tebou za Jordánem, jemužs ty svědectví vydal, hle, on křtí, a všichni jdou k němu.
27 Odpověděl Jan a řekl: Nemůže člověk vzít ničeho, leč by jemu dáno bylo s nebe.
28 Vy sami svědkové jste mi, že jsem pověděl: Nejsem já Christos, ale že jsem poslán před ním.
29 Kdo má nevěstu, ženich je, přítel pak ženicha, který stojí a slyší ho, radostí raduje se pro hlas ženicha. Proto ta radost má naplněna je.
30 On musí růst, já pak menšit se.
31 Kdo s hůry přišel, nade všechny je; kdo je ze země, zemský je, a zemské věci mluví. Ten, který s nebe přišel, nade všechny je.
32 A což viděl a slyšel, to svědčí, ale svědectví jeho žádný nepřijímá.
33 Kdo přijímá svědectví jeho, zpečetil to, že Bůh pravdomluvný je.
34 Neboť ten, kteréhož Bůh poslal, slovo Boží mluví, neboť jemu bez oměřování dává Bůh Ducha.
35 Otec miluje Syna, a všechno dal v ruku jeho.
36 Kdo věří v Syna, má život věčný; ale kdo je nevěřící Synu, neuzří života, ale hněv Boží zůstává na něm.
Jëhóšua, Christos

Seznam stránek

Stránka naposledy editována 18. listopadu 2017 v 19:38:47