To je mé jméno na věčnost

2. KNIHA MÓŠÉOVA 3

1 Móšé pak pásl dobytek Jitróa, tchána svého,
.1kněze Midjána,
.1.2a hnav stádo po poušti,
.1.2.3přišel až k hoře Boží Chóréḇu.
2 I ukázal se mu malach Jëhóahův v plameni ohně zprostřed keře.
.1I viděl, a hle,
.1.2keř hořel ohněm,
.1.2.3avšak neshořel.
3 Proto řekl Móšé:
.1Půjdu nyní,
.1.2a spatřím vidění toto veliké,
.1.2.3proč neshoří keř.
.1
4 Vida pak Jëhóah,
.1.2že jde, aby pohleděl,
.1zavolal naň Bůh z prostředku keře, a řekl:
.1.2Móšé, Móšé!
.1Ten odpověděl:
.1.2Hle, zde jsem.
.1
5 I řekl:
.1Nepřistupuj sem,
.1.2zuj obuv svou z nohou svých,
.1.2.3neboť místo, na kterém ty stojíš,
.1.2.3.4země svatá je.
6 A řekl:
.1Já jsem Bůh otce tvého,
.1.2Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův.
.1
I zakryl Móšé tvář svou,
.1neboť se bál,
.1.2aby nehleděl na Boha.
.1
7 A řekl Jëhóah:
.1Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého, který je v Miṣrajimu;
.1.2a křik jejich kvůli poháněčům jeho slyšel jsem,
.1.2.3neboť znám bolesti jeho.
8 .1Proto jsem sestoupil,
.1.2abych vysvobodil jej z ruky Miṣrajimských
.1.2.3a vyvedl jej ze země té do země dobré a prostranné,
.1.2.3.4do země oplývající mlékem a medem,
.1.2.3.4.5na místa Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího.
9 .1Neboť nyní, hle,
.1.2křik synů Jisráéle přišel ke mně.
.1Viděl jsem také i soužení,
.1.2jímž je sužují Miṣrajimští.
10 .1Proto nyní pojď
.1.2a pošlu tě k paróovi
.1.2.3a vyvedeš lid můj, syny Jisráéle, z Miṣrajima.
.1
11 I řekl Móšé Bohu:
.1Kdo jsem já,
.1.2abych šel k paróovi
.1.2.3a abych vyvedl syny Jisráéle z Miṣrajima?
.1
12 I odpověděl:
.1Však budu s tebou!
.1.2A toto budeš mít znamení, že jsem já tě poslal:
.1.2.3Když vyvedeš lid ten z Miṣrajima, sloužit budete Bohu na hoře této.
.1
13 I řekl Móšé Bohu:
.1Hle, já půjdu k synům Jisráéle a říkám jim:
.1.2Bůh otců vašich poslal mne k vám.
.1Řeknou-li mi:
.1.2Které je jméno jeho?
.1.2.3Co jim odpovím?
.1
14 I řekl Bůh Móšému:
.1Budu, jenž budu.
Řekl dále:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Budu poslal mne k vám.
.1
15 I řekl ještě Bůh Móšému:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův, 
.1.2.3poslal mne k vám.
.1To je jméno mé na věčnost
.1.2a to je připomínka má z pokolení do pokolení.
.1
16 .1Jdi, a shromáždě starší Jisráélské, řekni jim:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich, ukázal se mi,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův,
.1.2.3říkaje:
.1.2.3.4Všímaje si, všímal jsem si vás
.1.2.3.4.5a toho, co se vám děje v Miṣrajimu
17 .1.2.3.4i řekl jsem:
.1.2.3.4.5Vyvedu vás z trápení Miṣrajimského
.1.2.3.4.5.6do země Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6.7.8a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího,
.1.2.3.4.5.6.7do země oplývající mlékem a medem.
.1
18 .1I poslechnou hlasu tvého.
.1

Půjdeš pak ty a starší Jisráélští ke králi Miṣrajimskému, a řeknete mu:
.1Jëhóah, Bůh Iḇríjímský, setkal se s námi.
.1.2A nyní, prosím, nechť jdeme cestou tří dnů na poušť,
.1.2.3abychom obětovali Jëhóahu, Bohu našemu.
19 Ale já vím,
.1že vám nedopustí král Miṣrajimský jít,
.1.2leč v ruce silné.
20 Proto vztáhnu ruku svou
.1a bít budu Miṣrajim podivuhodnými věcmi svými,
.1.2které činit budu uprostřed něho;
.1.2.3a potom propustí vás.
21 A dám milost lidu tomuto před očima Miṣrajimských.
.1I
stane se, že když půjdete,
.1.2neodejdete s prázdnou.
22 Ale vyžádá žena od sousedky své a od příchozí v domě svém
.1.2klenoty stříbrné a klenoty zlaté a roucha.
I vložíte to na syny a na dcery své,
.1a tak oloupíte Miṣrajim.
Jëhóah ústy svého malacha

Poblíž Boží hory Chóréḇu se stala velmi důležitá událost a to nejen pro tehdejší Jisráél.
Jëhóah prostřednictvím svého malacha začal hovořit s Móšém.
Nejdříve upoutá jeho pozornost mimořádným znamením a zavolá ho jménem.
Upozorní ho v jakém postavení se nachází a představí se jako Bůh jeho otců.

Dále Jëhóah jasně vysvětlí, proč Móšého oslovil a dává mu důležitý úkol - jít do Miṣrajima.

Hned v úvodu rozhovoru s Bohem, však Móšé vyjádří svůj pocit nedostatečnosti.
Nevezme v úvahu, že do Miṣrajima nemá jít sám za sebe, ale že je součástí Božího záměru, který mu Bůh právě vyložil.

2. KNIHA MÓŠÉOVA 3

1 Móšé pak pásl dobytek Jitróa, tchána svého,
.1kněze Midjána,
.1.2a hnav stádo po poušti,
.1.2.3přišel až k hoře Boží Chóréḇu.
2 I ukázal se mu malach Jëhóahův v plameni ohně zprostřed keře.
.1I viděl, a hle,
.1.2keř hořel ohněm,
.1.2.3avšak neshořel.
3 Proto řekl Móšé:
.1Půjdu nyní,
.1.2a spatřím vidění toto veliké,
.1.2.3proč neshoří keř.
.1
4 Vida pak Jëhóah,
.1.2že jde, aby pohleděl,
.1zavolal naň Bůh z prostředku keře, a řekl:
.1.2Móšé, Móšé!
.1Ten odpověděl:
.1.2Hle, zde jsem.
.1
5 I řekl:
.1Nepřistupuj sem,
.1.2zuj obuv svou z nohou svých,
.1.2.3neboť místo, na kterém ty stojíš,
.1.2.3.4země svatá je.
6 A řekl:
.1Já jsem Bůh otce tvého,
.1.2Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův.
.1
I zakryl Móšé tvář svou,
.1neboť se bál,
.1.2aby nehleděl na Boha.
.1
7 A řekl Jëhóah:
.1Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého, který je v Miṣrajimu;
.1.2a křik jejich kvůli poháněčům jeho slyšel jsem,
.1.2.3neboť znám bolesti jeho.
8 .1Proto jsem sestoupil,
.1.2abych vysvobodil jej z ruky Miṣrajimských
.1.2.3a vyvedl jej ze země té do země dobré a prostranné,
.1.2.3.4do země oplývající mlékem a medem,
.1.2.3.4.5na místa Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího.
9 .1Neboť nyní, hle,
.1.2křik synů Jisráéle přišel ke mně.
.1Viděl jsem také i soužení,
.1.2jímž je sužují Miṣrajimští.
10 .1Proto nyní pojď
.1.2a pošlu tě k paróovi
.1.2.3a vyvedeš lid můj, syny Jisráéle, z Miṣrajima.
.1
11 I řekl Móšé Bohu:
.1Kdo jsem já,
.1.2abych šel k paróovi
.1.2.3a abych vyvedl syny Jisráéle z Miṣrajima?
.1
12 I odpověděl:
.1Však budu s tebou!
.1.2A toto budeš mít znamení, že jsem já tě poslal:
.1.2.3Když vyvedeš lid ten z Miṣrajima, sloužit budete Bohu na hoře této.
.1
13 I řekl Móšé Bohu:
.1Hle, já půjdu k synům Jisráéle a říkám jim:
.1.2Bůh otců vašich poslal mne k vám.
.1Řeknou-li mi:
.1.2Které je jméno jeho?
.1.2.3Co jim odpovím?
.1
14 I řekl Bůh Móšému:
.1Budu, jenž budu.
Řekl dále:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Budu poslal mne k vám.
.1
15 I řekl ještě Bůh Móšému:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův, 
.1.2.3poslal mne k vám.
.1To je jméno mé na věčnost
.1.2a to je připomínka má z pokolení do pokolení.
.1
16 .1Jdi, a shromáždě starší Jisráélské, řekni jim:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich, ukázal se mi,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův,
.1.2.3říkaje:
.1.2.3.4Všímaje si, všímal jsem si vás
.1.2.3.4.5a toho, co se vám děje v Miṣrajimu
17 .1.2.3.4i řekl jsem:
.1.2.3.4.5Vyvedu vás z trápení Miṣrajimského
.1.2.3.4.5.6do země Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6.7.8a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího,
.1.2.3.4.5.6.7do země oplývající mlékem a medem.
.1
18 .1I poslechnou hlasu tvého.
.1

Půjdeš pak ty a starší Jisráélští ke králi Miṣrajimskému, a řeknete mu:
.1Jëhóah, Bůh Iḇríjímský, setkal se s námi.
.1.2A nyní, prosím, nechť jdeme cestou tří dnů na poušť,
.1.2.3abychom obětovali Jëhóahu, Bohu našemu.
19 Ale já vím,
.1že vám nedopustí král Miṣrajimský jít,
.1.2leč v ruce silné.
20 Proto vztáhnu ruku svou
.1a bít budu Miṣrajim podivuhodnými věcmi svými,
.1.2které činit budu uprostřed něho;
.1.2.3a potom propustí vás.
21 A dám milost lidu tomuto před očima Miṣrajimských.
.1I
stane se, že když půjdete,
.1.2neodejdete s prázdnou.
22 Ale vyžádá žena od sousedky své a od příchozí v domě svém
.1.2klenoty stříbrné a klenoty zlaté a roucha.
I vložíte to na syny a na dcery své,
.1a tak oloupíte Miṣrajim.

Dostane od Boha ujištění, že ho na místě bude podporovat. A navíc dostane slib, že jeho pověření bude potvrzeno později znamením, kterého se s ním zúčastní i Boží lid.

2. KNIHA MÓŠÉOVA 3

1 Móšé pak pásl dobytek Jitróa, tchána svého,
.1kněze Midjána,
.1.2a hnav stádo po poušti,
.1.2.3přišel až k hoře Boží Chóréḇu.
2 I ukázal se mu malach Jëhóahův v plameni ohně zprostřed keře.
.1I viděl, a hle,
.1.2keř hořel ohněm,
.1.2.3avšak neshořel.
3 Proto řekl Móšé:
.1Půjdu nyní,
.1.2a spatřím vidění toto veliké,
.1.2.3proč neshoří keř.
.1
4 Vida pak Jëhóah,
.1.2že jde, aby pohleděl,
.1zavolal naň Bůh z prostředku keře, a řekl:
.1.2Móšé, Móšé!
.1Ten odpověděl:
.1.2Hle, zde jsem.
.1
5 I řekl:
.1Nepřistupuj sem,
.1.2zuj obuv svou z nohou svých,
.1.2.3neboť místo, na kterém ty stojíš,
.1.2.3.4země svatá je.
6 A řekl:
.1Já jsem Bůh otce tvého,
.1.2Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův.
.1
I zakryl Móšé tvář svou,
.1neboť se bál,
.1.2aby nehleděl na Boha.
.1
7 A řekl Jëhóah:
.1Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého, který je v Miṣrajimu;
.1.2a křik jejich kvůli poháněčům jeho slyšel jsem,
.1.2.3neboť znám bolesti jeho.
8 .1Proto jsem sestoupil,
.1.2abych vysvobodil jej z ruky Miṣrajimských
.1.2.3a vyvedl jej ze země té do země dobré a prostranné,
.1.2.3.4do země oplývající mlékem a medem,
.1.2.3.4.5na místa Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího.
9 .1Neboť nyní, hle,
.1.2křik synů Jisráéle přišel ke mně.
.1Viděl jsem také i soužení,
.1.2jímž je sužují Miṣrajimští.
10 .1Proto nyní pojď
.1.2a pošlu tě k paróovi
.1.2.3a vyvedeš lid můj, syny Jisráéle, z Miṣrajima.
.1
11 I řekl Móšé Bohu:
.1Kdo jsem já,
.1.2abych šel k paróovi
.1.2.3a abych vyvedl syny Jisráéle z Miṣrajima?
.1
12 I odpověděl:
.1Však budu s tebou!
.1.2A toto budeš mít znamení, že jsem já tě poslal:
.1.2.3Když vyvedeš lid ten z Miṣrajima, sloužit budete Bohu na hoře této.
.1
13 I řekl Móšé Bohu:
.1Hle, já půjdu k synům Jisráéle a říkám jim:
.1.2Bůh otců vašich poslal mne k vám.
.1Řeknou-li mi:
.1.2Které je jméno jeho?
.1.2.3Co jim odpovím?
.1
14 I řekl Bůh Móšému:
.1Budu, jenž budu.
Řekl dále:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Budu poslal mne k vám.
.1
15 I řekl ještě Bůh Móšému:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův, 
.1.2.3poslal mne k vám.
.1To je jméno mé na věčnost
.1.2a to je připomínka má z pokolení do pokolení.
.1
16 .1Jdi, a shromáždě starší Jisráélské, řekni jim:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich, ukázal se mi,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův,
.1.2.3říkaje:
.1.2.3.4Všímaje si, všímal jsem si vás
.1.2.3.4.5a toho, co se vám děje v Miṣrajimu
17 .1.2.3.4i řekl jsem:
.1.2.3.4.5Vyvedu vás z trápení Miṣrajimského
.1.2.3.4.5.6do země Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6.7.8a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího,
.1.2.3.4.5.6.7do země oplývající mlékem a medem.
.1
18 .1I poslechnou hlasu tvého.
.1

Půjdeš pak ty a starší Jisráélští ke králi Miṣrajimskému, a řeknete mu:
.1Jëhóah, Bůh Iḇríjímský, setkal se s námi.
.1.2A nyní, prosím, nechť jdeme cestou tří dnů na poušť,
.1.2.3abychom obětovali Jëhóahu, Bohu našemu.
19 Ale já vím,
.1že vám nedopustí král Miṣrajimský jít,
.1.2leč v ruce silné.
20 Proto vztáhnu ruku svou
.1a bít budu Miṣrajim podivuhodnými věcmi svými,
.1.2které činit budu uprostřed něho;
.1.2.3a potom propustí vás.
21 A dám milost lidu tomuto před očima Miṣrajimských.
.1I
stane se, že když půjdete,
.1.2neodejdete s prázdnou.
22 Ale vyžádá žena od sousedky své a od příchozí v domě svém
.1.2klenoty stříbrné a klenoty zlaté a roucha.
I vložíte to na syny a na dcery své,
.1a tak oloupíte Miṣrajim.
Slova „budu s tebou“ zní hebrejsky:
אֶֽהְיֶה עִמָּךְ
ehëjé immách

Ta slova slyšeli v rozhodujících okamžicích Jiṣchák i Jaakóḇ a udělali, co Bůh řekl. A ještě je má uslyšet Jëhóšua, syn Núnův, který se ujme vedení po Móšém a tento Boží záměr bude dokončovat.

Ale Móšé je tísněn pochybnostmi o sobě a jakoby ta slova přeslechl. Po svých zkušenostech z Miṣrajima zřejmě cítí, že se setká s nedůvěrou a že bude muset být hned zpočátku přesvědčivý. Proto se ptá co má říci, když se ho zeptají na jméno Boha, který ho poslal.

2. KNIHA MÓŠÉOVA 3

1 Móšé pak pásl dobytek Jitróa, tchána svého,
.1kněze Midjána,
.1.2a hnav stádo po poušti,
.1.2.3přišel až k hoře Boží Chóréḇu.
2 I ukázal se mu malach Jëhóahův v plameni ohně zprostřed keře.
.1I viděl, a hle,
.1.2keř hořel ohněm,
.1.2.3avšak neshořel.
3 Proto řekl Móšé:
.1Půjdu nyní,
.1.2a spatřím vidění toto veliké,
.1.2.3proč neshoří keř.
.1
4 Vida pak Jëhóah,
.1.2že jde, aby pohleděl,
.1zavolal naň Bůh z prostředku keře, a řekl:
.1.2Móšé, Móšé!
.1Ten odpověděl:
.1.2Hle, zde jsem.
.1
5 I řekl:
.1Nepřistupuj sem,
.1.2zuj obuv svou z nohou svých,
.1.2.3neboť místo, na kterém ty stojíš,
.1.2.3.4země svatá je.
6 A řekl:
.1Já jsem Bůh otce tvého,
.1.2Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův.
.1
I zakryl Móšé tvář svou,
.1neboť se bál,
.1.2aby nehleděl na Boha.
.1
7 A řekl Jëhóah:
.1Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého, který je v Miṣrajimu;
.1.2a křik jejich kvůli poháněčům jeho slyšel jsem,
.1.2.3neboť znám bolesti jeho.
8 .1Proto jsem sestoupil,
.1.2abych vysvobodil jej z ruky Miṣrajimských
.1.2.3a vyvedl jej ze země té do země dobré a prostranné,
.1.2.3.4do země oplývající mlékem a medem,
.1.2.3.4.5na místa Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího.
9 .1Neboť nyní, hle,
.1.2křik synů Jisráéle přišel ke mně.
.1Viděl jsem také i soužení,
.1.2jímž je sužují Miṣrajimští.
10 .1Proto nyní pojď
.1.2a pošlu tě k paróovi
.1.2.3a vyvedeš lid můj, syny Jisráéle, z Miṣrajima.
.1
11 I řekl Móšé Bohu:
.1Kdo jsem já,
.1.2abych šel k paróovi
.1.2.3a abych vyvedl syny Jisráéle z Miṣrajima?
.1
12 I odpověděl:
.1Však budu s tebou!
.1.2A toto budeš mít znamení, že jsem já tě poslal:
.1.2.3Když vyvedeš lid ten z Miṣrajima, sloužit budete Bohu na hoře této.
.1
13 I řekl Móšé Bohu:
.1Hle, já půjdu k synům Jisráéle a říkám jim:
.1.2Bůh otců vašich poslal mne k vám.
.1Řeknou-li mi:
.1.2Které je jméno jeho?
.1.2.3Co jim odpovím?
.1
14 I řekl Bůh Móšému:
.1Budu, jenž budu.
Řekl dále:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Budu poslal mne k vám.
.1
15 I řekl ještě Bůh Móšému:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův, 
.1.2.3poslal mne k vám.
.1To je jméno mé na věčnost
.1.2a to je připomínka má z pokolení do pokolení.
.1
16 .1Jdi, a shromáždě starší Jisráélské, řekni jim:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich, ukázal se mi,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův,
.1.2.3říkaje:
.1.2.3.4Všímaje si, všímal jsem si vás
.1.2.3.4.5a toho, co se vám děje v Miṣrajimu
17 .1.2.3.4i řekl jsem:
.1.2.3.4.5Vyvedu vás z trápení Miṣrajimského
.1.2.3.4.5.6do země Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6.7.8a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího,
.1.2.3.4.5.6.7do země oplývající mlékem a medem.
.1
18 .1I poslechnou hlasu tvého.
.1

Půjdeš pak ty a starší Jisráélští ke králi Miṣrajimskému, a řeknete mu:
.1Jëhóah, Bůh Iḇríjímský, setkal se s námi.
.1.2A nyní, prosím, nechť jdeme cestou tří dnů na poušť,
.1.2.3abychom obětovali Jëhóahu, Bohu našemu.
19 Ale já vím,
.1že vám nedopustí král Miṣrajimský jít,
.1.2leč v ruce silné.
20 Proto vztáhnu ruku svou
.1a bít budu Miṣrajim podivuhodnými věcmi svými,
.1.2které činit budu uprostřed něho;
.1.2.3a potom propustí vás.
21 A dám milost lidu tomuto před očima Miṣrajimských.
.1I
stane se, že když půjdete,
.1.2neodejdete s prázdnou.
22 Ale vyžádá žena od sousedky své a od příchozí v domě svém
.1.2klenoty stříbrné a klenoty zlaté a roucha.
I vložíte to na syny a na dcery své,
.1a tak oloupíte Miṣrajim.
Móšé dostává zvláštní odpověď, ke které už sám nic nenamítne.

2. KNIHA MÓŠÉOVA 3

1 Móšé pak pásl dobytek Jitróa, tchána svého,
.1kněze Midjána,
.1.2a hnav stádo po poušti,
.1.2.3přišel až k hoře Boží Chóréḇu.
2 I ukázal se mu malach Jëhóahův v plameni ohně zprostřed keře.
.1I viděl, a hle,
.1.2keř hořel ohněm,
.1.2.3avšak neshořel.
3 Proto řekl Móšé:
.1Půjdu nyní,
.1.2a spatřím vidění toto veliké,
.1.2.3proč neshoří keř.
.1
4 Vida pak Jëhóah,
.1.2že jde, aby pohleděl,
.1zavolal naň Bůh z prostředku keře, a řekl:
.1.2Móšé, Móšé!
.1Ten odpověděl:
.1.2Hle, zde jsem.
.1
5 I řekl:
.1Nepřistupuj sem,
.1.2zuj obuv svou z nohou svých,
.1.2.3neboť místo, na kterém ty stojíš,
.1.2.3.4země svatá je.
6 A řekl:
.1Já jsem Bůh otce tvého,
.1.2Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův.
.1
I zakryl Móšé tvář svou,
.1neboť se bál,
.1.2aby nehleděl na Boha.
.1
7 A řekl Jëhóah:
.1Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého, který je v Miṣrajimu;
.1.2a křik jejich kvůli poháněčům jeho slyšel jsem,
.1.2.3neboť znám bolesti jeho.
8 .1Proto jsem sestoupil,
.1.2abych vysvobodil jej z ruky Miṣrajimských
.1.2.3a vyvedl jej ze země té do země dobré a prostranné,
.1.2.3.4do země oplývající mlékem a medem,
.1.2.3.4.5na místa Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího.
9 .1Neboť nyní, hle,
.1.2křik synů Jisráéle přišel ke mně.
.1Viděl jsem také i soužení,
.1.2jímž je sužují Miṣrajimští.
10 .1Proto nyní pojď
.1.2a pošlu tě k paróovi
.1.2.3a vyvedeš lid můj, syny Jisráéle, z Miṣrajima.
.1
11 I řekl Móšé Bohu:
.1Kdo jsem já,
.1.2abych šel k paróovi
.1.2.3a abych vyvedl syny Jisráéle z Miṣrajima?
.1
12 I odpověděl:
.1Však budu s tebou!
.1.2A toto budeš mít znamení, že jsem já tě poslal:
.1.2.3Když vyvedeš lid ten z Miṣrajima, sloužit budete Bohu na hoře této.
.1
13 I řekl Móšé Bohu:
.1Hle, já půjdu k synům Jisráéle a říkám jim:
.1.2Bůh otců vašich poslal mne k vám.
.1Řeknou-li mi:
.1.2Které je jméno jeho?
.1.2.3Co jim odpovím?
.1
14 I řekl Bůh Móšému:
.1Budu, jenž budu.
Řekl dále:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Budu poslal mne k vám.
.1
15 I řekl ještě Bůh Móšému:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův, 
.1.2.3poslal mne k vám.
.1To je jméno mé na věčnost
.1.2a to je připomínka má z pokolení do pokolení.
.1
16 .1Jdi, a shromáždě starší Jisráélské, řekni jim:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich, ukázal se mi,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův,
.1.2.3říkaje:
.1.2.3.4Všímaje si, všímal jsem si vás
.1.2.3.4.5a toho, co se vám děje v Miṣrajimu
17 .1.2.3.4i řekl jsem:
.1.2.3.4.5Vyvedu vás z trápení Miṣrajimského
.1.2.3.4.5.6do země Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6.7.8a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího,
.1.2.3.4.5.6.7do země oplývající mlékem a medem.
.1
18 .1I poslechnou hlasu tvého.
.1

Půjdeš pak ty a starší Jisráélští ke králi Miṣrajimskému, a řeknete mu:
.1Jëhóah, Bůh Iḇríjímský, setkal se s námi.
.1.2A nyní, prosím, nechť jdeme cestou tří dnů na poušť,
.1.2.3abychom obětovali Jëhóahu, Bohu našemu.
19 Ale já vím,
.1že vám nedopustí král Miṣrajimský jít,
.1.2leč v ruce silné.
20 Proto vztáhnu ruku svou
.1a bít budu Miṣrajim podivuhodnými věcmi svými,
.1.2které činit budu uprostřed něho;
.1.2.3a potom propustí vás.
21 A dám milost lidu tomuto před očima Miṣrajimských.
.1I
stane se, že když půjdete,
.1.2neodejdete s prázdnou.
22 Ale vyžádá žena od sousedky své a od příchozí v domě svém
.1.2klenoty stříbrné a klenoty zlaté a roucha.
I vložíte to na syny a na dcery své,
.1a tak oloupíte Miṣrajim.
Slova „Budu, jenž budu.“ zní hebrejsky:
אֶֽהְיֶה אֲשֶׁר אֶֽהְיֶה
ehëjé ašer ehëjé
Jsou to slova, která jistě vedou Móšého k zamyšlení.

To je totiž odpověď tomu, kdo neposlouchá, když Bůh říká vzácná slova: „budu s tebou“.

Na místo jména má Móšé oznámit slovo, které před okamžikem slyšel: „Ehëjé“ - „Budu“.
Takové jméno Boha určitě nikdo nezná a bylo by od navrátivšího se Móšého těžko přijatelné.
Jëhóah však něříká, že „Budu“ je jeho jménem, ale aby řekl, že ho poslal „Budu“.

Jëhóahova odpověď je dvojnásobným ujištěním a připomenutím Móšému, že ten, jenž ho posílá také říká: „budu s tebou“. A je to přece všemocný Bůh, kdo mu to říká. Nejspíš tím Móšému chce pomoci zbavit se zbytečných pochybností. Mošé to mírné napomenutí zřejmě pochopil, jinak by se asi pohotově zeptal.
Tato slova byla určena jen Móšému a zazněla pouze v této rozmluvě. V Písmech není zpráva o tom, že by je Móšé někdy v nějaké promluvě použil, jen je poctivě zaznamenal.

Avšak následující Boží slova jsou jednoznačnou odpovědí na Móšého otázku.
Jëhóah určuje, jakým jménem má být navždy připomínán:

2. KNIHA MÓŠÉOVA 3

1 Móšé pak pásl dobytek Jitróa, tchána svého,
.1kněze Midjána,
.1.2a hnav stádo po poušti,
.1.2.3přišel až k hoře Boží Chóréḇu.
2 I ukázal se mu malach Jëhóahův v plameni ohně zprostřed keře.
.1I viděl, a hle,
.1.2keř hořel ohněm,
.1.2.3avšak neshořel.
3 Proto řekl Móšé:
.1Půjdu nyní,
.1.2a spatřím vidění toto veliké,
.1.2.3proč neshoří keř.
.1
4 Vida pak Jëhóah,
.1.2že jde, aby pohleděl,
.1zavolal naň Bůh z prostředku keře, a řekl:
.1.2Móšé, Móšé!
.1Ten odpověděl:
.1.2Hle, zde jsem.
.1
5 I řekl:
.1Nepřistupuj sem,
.1.2zuj obuv svou z nohou svých,
.1.2.3neboť místo, na kterém ty stojíš,
.1.2.3.4země svatá je.
6 A řekl:
.1Já jsem Bůh otce tvého,
.1.2Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův.
.1
I zakryl Móšé tvář svou,
.1neboť se bál,
.1.2aby nehleděl na Boha.
.1
7 A řekl Jëhóah:
.1Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého, který je v Miṣrajimu;
.1.2a křik jejich kvůli poháněčům jeho slyšel jsem,
.1.2.3neboť znám bolesti jeho.
8 .1Proto jsem sestoupil,
.1.2abych vysvobodil jej z ruky Miṣrajimských
.1.2.3a vyvedl jej ze země té do země dobré a prostranné,
.1.2.3.4do země oplývající mlékem a medem,
.1.2.3.4.5na místa Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího.
9 .1Neboť nyní, hle,
.1.2křik synů Jisráéle přišel ke mně.
.1Viděl jsem také i soužení,
.1.2jímž je sužují Miṣrajimští.
10 .1Proto nyní pojď
.1.2a pošlu tě k paróovi
.1.2.3a vyvedeš lid můj, syny Jisráéle, z Miṣrajima.
.1
11 I řekl Móšé Bohu:
.1Kdo jsem já,
.1.2abych šel k paróovi
.1.2.3a abych vyvedl syny Jisráéle z Miṣrajima?
.1
12 I odpověděl:
.1Však budu s tebou!
.1.2A toto budeš mít znamení, že jsem já tě poslal:
.1.2.3Když vyvedeš lid ten z Miṣrajima, sloužit budete Bohu na hoře této.
.1
13 I řekl Móšé Bohu:
.1Hle, já půjdu k synům Jisráéle a říkám jim:
.1.2Bůh otců vašich poslal mne k vám.
.1Řeknou-li mi:
.1.2Které je jméno jeho?
.1.2.3Co jim odpovím?
.1
14 I řekl Bůh Móšému:
.1Budu, jenž budu.
Řekl dále:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Budu poslal mne k vám.
.1
15 I řekl ještě Bůh Móšému:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův, 
.1.2.3poslal mne k vám.
.1To je jméno mé na věčnost
.1.2a to je připomínka má z pokolení do pokolení.
.1
16 .1Jdi, a shromáždě starší Jisráélské, řekni jim:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich, ukázal se mi,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův,
.1.2.3říkaje:
.1.2.3.4Všímaje si, všímal jsem si vás
.1.2.3.4.5a toho, co se vám děje v Miṣrajimu
17 .1.2.3.4i řekl jsem:
.1.2.3.4.5Vyvedu vás z trápení Miṣrajimského
.1.2.3.4.5.6do země Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6.7.8a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího,
.1.2.3.4.5.6.7do země oplývající mlékem a medem.
.1
18 .1I poslechnou hlasu tvého.
.1

Půjdeš pak ty a starší Jisráélští ke králi Miṣrajimskému, a řeknete mu:
.1Jëhóah, Bůh Iḇríjímský, setkal se s námi.
.1.2A nyní, prosím, nechť jdeme cestou tří dnů na poušť,
.1.2.3abychom obětovali Jëhóahu, Bohu našemu.
19 Ale já vím,
.1že vám nedopustí král Miṣrajimský jít,
.1.2leč v ruce silné.
20 Proto vztáhnu ruku svou
.1a bít budu Miṣrajim podivuhodnými věcmi svými,
.1.2které činit budu uprostřed něho;
.1.2.3a potom propustí vás.
21 A dám milost lidu tomuto před očima Miṣrajimských.
.1I
stane se, že když půjdete,
.1.2neodejdete s prázdnou.
22 Ale vyžádá žena od sousedky své a od příchozí v domě svém
.1.2klenoty stříbrné a klenoty zlaté a roucha.
I vložíte to na syny a na dcery své,
.1a tak oloupíte Miṣrajim.
 Móšé je ujištěn, že Jëhóah je jméno Boha a že je to jméno, které se nikdy nemění:
זֶה־שְּׁמִי לְעֹלָם
Zéššëmí lëólám

A jméno Jëhóahovo bylo, je a bude připomínáno jako jméno Boha otců Jisráéle všem pokolením.

Následuje ještě podrobnější Jëhóahův pokyn, jak to má Móšé zařídit a co má říci, aby byl vyslyšen.
Má se ujmout iniciativy a vysvětlit předním mužům své pověření a Jëhóahův záměr.
Toto jeho lid do té doby ještě nikdy neslyšel:

2. KNIHA MÓŠÉOVA 3

1 Móšé pak pásl dobytek Jitróa, tchána svého,
.1kněze Midjána,
.1.2a hnav stádo po poušti,
.1.2.3přišel až k hoře Boží Chóréḇu.
2 I ukázal se mu malach Jëhóahův v plameni ohně zprostřed keře.
.1I viděl, a hle,
.1.2keř hořel ohněm,
.1.2.3avšak neshořel.
3 Proto řekl Móšé:
.1Půjdu nyní,
.1.2a spatřím vidění toto veliké,
.1.2.3proč neshoří keř.
.1
4 Vida pak Jëhóah,
.1.2že jde, aby pohleděl,
.1zavolal naň Bůh z prostředku keře, a řekl:
.1.2Móšé, Móšé!
.1Ten odpověděl:
.1.2Hle, zde jsem.
.1
5 I řekl:
.1Nepřistupuj sem,
.1.2zuj obuv svou z nohou svých,
.1.2.3neboť místo, na kterém ty stojíš,
.1.2.3.4země svatá je.
6 A řekl:
.1Já jsem Bůh otce tvého,
.1.2Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův.
.1
I zakryl Móšé tvář svou,
.1neboť se bál,
.1.2aby nehleděl na Boha.
.1
7 A řekl Jëhóah:
.1Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého, který je v Miṣrajimu;
.1.2a křik jejich kvůli poháněčům jeho slyšel jsem,
.1.2.3neboť znám bolesti jeho.
8 .1Proto jsem sestoupil,
.1.2abych vysvobodil jej z ruky Miṣrajimských
.1.2.3a vyvedl jej ze země té do země dobré a prostranné,
.1.2.3.4do země oplývající mlékem a medem,
.1.2.3.4.5na místa Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího.
9 .1Neboť nyní, hle,
.1.2křik synů Jisráéle přišel ke mně.
.1Viděl jsem také i soužení,
.1.2jímž je sužují Miṣrajimští.
10 .1Proto nyní pojď
.1.2a pošlu tě k paróovi
.1.2.3a vyvedeš lid můj, syny Jisráéle, z Miṣrajima.
.1
11 I řekl Móšé Bohu:
.1Kdo jsem já,
.1.2abych šel k paróovi
.1.2.3a abych vyvedl syny Jisráéle z Miṣrajima?
.1
12 I odpověděl:
.1Však budu s tebou!
.1.2A toto budeš mít znamení, že jsem já tě poslal:
.1.2.3Když vyvedeš lid ten z Miṣrajima, sloužit budete Bohu na hoře této.
.1
13 I řekl Móšé Bohu:
.1Hle, já půjdu k synům Jisráéle a říkám jim:
.1.2Bůh otců vašich poslal mne k vám.
.1Řeknou-li mi:
.1.2Které je jméno jeho?
.1.2.3Co jim odpovím?
.1
14 I řekl Bůh Móšému:
.1Budu, jenž budu.
Řekl dále:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Budu poslal mne k vám.
.1
15 I řekl ještě Bůh Móšému:
.1Takto řekneš synům Jisráéle:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův, 
.1.2.3poslal mne k vám.
.1To je jméno mé na věčnost
.1.2a to je připomínka má z pokolení do pokolení.
.1
16 .1Jdi, a shromáždě starší Jisráélské, řekni jim:
.1.2Jëhóah, Bůh otců vašich, ukázal se mi,
.1.2.3.4Bůh Aḇráhámův, Bůh Jiṣchákův a Bůh Jaakóḇův,
.1.2.3říkaje:
.1.2.3.4Všímaje si, všímal jsem si vás
.1.2.3.4.5a toho, co se vám děje v Miṣrajimu
17 .1.2.3.4i řekl jsem:
.1.2.3.4.5Vyvedu vás z trápení Miṣrajimského
.1.2.3.4.5.6do země Kënaaního a Chittího a Emórího
.1.2.3.4.5.6.7.8a Përizzího a Chivvího a Jëḇúsího,
.1.2.3.4.5.6.7do země oplývající mlékem a medem.
.1
18 .1I poslechnou hlasu tvého.
.1

Půjdeš pak ty a starší Jisráélští ke králi Miṣrajimskému, a řeknete mu:
.1Jëhóah, Bůh Iḇríjímský, setkal se s námi.
.1.2A nyní, prosím, nechť jdeme cestou tří dnů na poušť,
.1.2.3abychom obětovali Jëhóahu, Bohu našemu.
19 Ale já vím,
.1že vám nedopustí král Miṣrajimský jít,
.1.2leč v ruce silné.
20 Proto vztáhnu ruku svou
.1a bít budu Miṣrajim podivuhodnými věcmi svými,
.1.2které činit budu uprostřed něho;
.1.2.3a potom propustí vás.
21 A dám milost lidu tomuto před očima Miṣrajimských.
.1I
stane se, že když půjdete,
.1.2neodejdete s prázdnou.
22 Ale vyžádá žena od sousedky své a od příchozí v domě svém
.1.2klenoty stříbrné a klenoty zlaté a roucha.
I vložíte to na syny a na dcery své,
.1a tak oloupíte Miṣrajim.
Jëhóah ústy svého malacha

Seznam stránek

Stránka naposledy editována 30. listopadu 2017 v 01:59:57