Honoste se jeho svatým jménem

1. KNIHA LETOPISŮ 16

1 A když přinesli truhlu Boží a postavili ji uprostřed stánku, který jí byl rozbil Dávid, tedy obětovali oběti zápalné a oběti pokojné před Bohem.
2 Zatím dokonav Dávid obětování obětí zápalných a pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Jëhóahovu.
3 Rozdělil také všem mužům Jisráélským, od muže až do ženy, jednomu každému po pecnu chleba a kusu masa, a vína láhvici.
4 Potom postavil před truhlou Jëhóahovou služebníky z Levítů k připomínání, k vyznávání a k chválení Jëhóaha Boha Jisráélského.
5 Ásáf byl přední, a druhý po něm Zachariáš, Jehiel, Semiramot, Jechiel, Mattitiáš, Eliab, Benaiáš, Obededom a Jehiel. Ti na nástrojích, na loutnách a harfách, ale Ásáf na cymbálích hral.
6 Benaiáš pak a Jachaziel kněží s trubami byli ustavičně před truhlou smlouvy Boží.
.1
7 Tehdy, onoho dne poprvé, nařídil Dávid,
.1aby chválen byl Jëhóah skrze Ásáfa a bratry jeho:
.1
8 Vzdávejte chválu Jëhóahu,
.1vzývejte jméno jeho
.1.2a oznamujte mezi národy skutky jeho.
.1
9 Zpívejte mu, hrajte
.1a opěvujte jej,
.1.2uvažujte o všech podivuhodných skutcích jeho.
.1
10 Honoste se svatým jménem jeho,
.1raduj se srdce těch,
.1.2jenž hledají Jëhóaha.
.1
11 Hledejte Jëhóaha i sílu jeho,
.1hledejte tvář jeho ustavičně.
12 Rozpomínejte se na podivuhodné skutky jeho, které činil,
.1na zázraky jeho,
.1.2i na rozsudky úst jeho.
.1
13 Ó semeno Jisráéle,
.1služebníka jeho,
ó synové Jaakóḇovi,
.1vyvolení jeho!
.1
14 On je Jëhóah, Bůh náš,
.1na celé zemi platí rozsudky jeho.
.1
15 Rozpomínejte se ustavičně na smlouvu jeho,
.1.2na slovo, které přikázal do tisíce pokolení,
16 .1kterou uzavřel s Aḇráhámem,
.1.2a na přísahu jeho Jiṣchákovi.
.1
17 .1A vystavil ji Jaakóḇovi za ustanovení,
.1.2Jisráélovi za smlouvu věčnou,
18 .1.2.3pravě:
.1
.1Tobě dám zemi Kënaanskou za úděl dědictví vašeho.
19 .1.2Ačkoli vás byl malý počet, maličko,
.1.2.3a byli jste v ní hosty,
20 .1.2.3.4a přecházeli od národu do národu,
.1.2.3.4.5a z království k jinému lidu.
.1
21 Nedopustil žádnému ublížit jim, ano
.1.2i krále pro ně káral:
22 .1Nedotýkejte se pomazaných mých,
.1.2a prorokům mým nečiňte nic zlého.
.1
23 Zpívejte Jëhóahu všechna země,
.1zvěstujte den po dni záchranu jeho.
.1
24 Vypravujte mezi národy slávu jeho
.1.2a mezi všemi lidmi divy jeho,
25 .1neboť veliký je Jëhóah
.1.2.3a hodný chvály velice,
.1.2hrozný nade všechny bohy,
26 .1.2.3neboť všichni bohové národů jsou nicoty,
.1.2.3.4Jëhóah však nebesa učinil.
.1
27 Důstojnost a nádhera je před ním,
.1síla a radost na místě jeho.
.1
28 Vzdejte Jëhóahu čeledi národů,
.1vzdejte Jëhóahu slávu i moc.
29 Vzdejte Jëhóahu slávu jména jeho,
.1přineste dary a přijďte před tvář jeho,
.1.2a sklánějte se před Jëhóahem v nádheře svatosti.
.1
30 Bojte se tváře jeho všichni obyvatelé země
.1a bude upevněn kruh země,
.1.2aby se nepohnul.
.1
31 Radovat se budou nebesa,
.1a jásat bude země,
.1.2a řeknou mezi národy:
.1Jëhóah kraluje.
.1
32 Zvuk vydá moře
.1i vše, co v něm je,
veselit se bude pole
.1i vše, co na něm je.
.1
33 Tehdy prozpěvovat budou stromy lesní před Jëhóahem,
.1neboť se ubírá, aby soudil zemi.
.1
34 Vzdávejte díky Jëhóahu,
.1neboť dobrý je,
.1.2neboť na věky je milosrdenství jeho.
35 A říkejte:
.1Zachraň nás, Bože vysvobození našeho,
.1.2a shromáždi nás,
aaaaaaa vyprosti nás z národů,
.1.2abychom chválili svaté jméno tvé,
.1.2.3a chlubili se ve chvále tvé.
.1
36 Požehnaný buď Jëhóah, Bůh Jisráéle,
.1od věků a až na věky.
.1
I řekl všechen lid:
.1Amen, i chvála Jëhóahu.
.1
37 I nechal tu Dávid před truhlou smlouvy Jëhóahovy Ásáfa a bratry jeho, aby přisluhovali před truhlou ustavičně podle povinnosti dne každého.
38 Též i Obededoma s bratry jejich, osob šedesát osm, Obededoma, pravím, syna Jedutunova, a Chosi, aby vrátní byli.
39 Sádocha také kněze a bratry jeho za kněží nechal před příbytkem Jëhóahovým na výsosti, která byla v Gabaon,
40 Aby obětovali zápaly Jëhóahu na oltáři zápalu ustavičně, ráno i večer, podle všeho, což psáno je v zákoně Jëhóahově, jej vydal Jisráélovi.
41 A s nimi nechal Hémana a Jedutuna a jiných vybraných, kteří vyčteni byli zejména, aby vzdávali chválu Jëhóahu, proto že na věky trvá milosrdenství jeho.
42 Těm také, totiž Hémanovi a Jedutunovi, nechal trub a cymbálů, aby zvučeli, i jiných nástrojů muziky Boží, syny pak Jedutunovy postavil u vrat.
43 A tak rozešel se všechen lid, jeden každý do domu svého; Dávid též navrátil se, aby požehnání dal domu svému.
Dávid, král
יְהוֹהַּ
Jëhóah

Svaté jméno živého Boha. Odedávna a navždy odlišuje jediného pravého Boha ode všech ostatních nicotných bohů.

1. KNIHA LETOPISŮ 16

1 A když přinesli truhlu Boží a postavili ji uprostřed stánku, který jí byl rozbil Dávid, tedy obětovali oběti zápalné a oběti pokojné před Bohem.
2 Zatím dokonav Dávid obětování obětí zápalných a pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Jëhóahovu.
3 Rozdělil také všem mužům Jisráélským, od muže až do ženy, jednomu každému po pecnu chleba a kusu masa, a vína láhvici.
4 Potom postavil před truhlou Jëhóahovou služebníky z Levítů k připomínání, k vyznávání a k chválení Jëhóaha Boha Jisráélského.
5 Ásáf byl přední, a druhý po něm Zachariáš, Jehiel, Semiramot, Jechiel, Mattitiáš, Eliab, Benaiáš, Obededom a Jehiel. Ti na nástrojích, na loutnách a harfách, ale Ásáf na cymbálích hral.
6 Benaiáš pak a Jachaziel kněží s trubami byli ustavičně před truhlou smlouvy Boží.
.1
7 Tehdy, onoho dne poprvé, nařídil Dávid,
.1aby chválen byl Jëhóah skrze Ásáfa a bratry jeho:
.1
8 Vzdávejte chválu Jëhóahu,
.1vzývejte jméno jeho
.1.2a oznamujte mezi národy skutky jeho.
.1
9 Zpívejte mu, hrajte
.1a opěvujte jej,
.1.2uvažujte o všech podivuhodných skutcích jeho.
.1
10 Honoste se svatým jménem jeho,
.1raduj se srdce těch,
.1.2jenž hledají Jëhóaha.
.1
11 Hledejte Jëhóaha i sílu jeho,
.1hledejte tvář jeho ustavičně.
12 Rozpomínejte se na podivuhodné skutky jeho, které činil,
.1na zázraky jeho,
.1.2i na rozsudky úst jeho.
.1
13 Ó semeno Jisráéle,
.1služebníka jeho,
ó synové Jaakóḇovi,
.1vyvolení jeho!
.1
14 On je Jëhóah, Bůh náš,
.1na celé zemi platí rozsudky jeho.
.1
15 Rozpomínejte se ustavičně na smlouvu jeho,
.1.2na slovo, které přikázal do tisíce pokolení,
16 .1kterou uzavřel s Aḇráhámem,
.1.2a na přísahu jeho Jiṣchákovi.
.1
17 .1A vystavil ji Jaakóḇovi za ustanovení,
.1.2Jisráélovi za smlouvu věčnou,
18 .1.2.3pravě:
.1
.1Tobě dám zemi Kënaanskou za úděl dědictví vašeho.
19 .1.2Ačkoli vás byl malý počet, maličko,
.1.2.3a byli jste v ní hosty,
20 .1.2.3.4a přecházeli od národu do národu,
.1.2.3.4.5a z království k jinému lidu.
.1
21 Nedopustil žádnému ublížit jim, ano
.1.2i krále pro ně káral:
22 .1Nedotýkejte se pomazaných mých,
.1.2a prorokům mým nečiňte nic zlého.
.1
23 Zpívejte Jëhóahu všechna země,
.1zvěstujte den po dni záchranu jeho.
.1
24 Vypravujte mezi národy slávu jeho
.1.2a mezi všemi lidmi divy jeho,
25 .1neboť veliký je Jëhóah
.1.2.3a hodný chvály velice,
.1.2hrozný nade všechny bohy,
26 .1.2.3neboť všichni bohové národů jsou nicoty,
.1.2.3.4Jëhóah však nebesa učinil.
.1
27 Důstojnost a nádhera je před ním,
.1síla a radost na místě jeho.
.1
28 Vzdejte Jëhóahu čeledi národů,
.1vzdejte Jëhóahu slávu i moc.
29 Vzdejte Jëhóahu slávu jména jeho,
.1přineste dary a přijďte před tvář jeho,
.1.2a sklánějte se před Jëhóahem v nádheře svatosti.
.1
30 Bojte se tváře jeho všichni obyvatelé země
.1a bude upevněn kruh země,
.1.2aby se nepohnul.
.1
31 Radovat se budou nebesa,
.1a jásat bude země,
.1.2a řeknou mezi národy:
.1Jëhóah kraluje.
.1
32 Zvuk vydá moře
.1i vše, co v něm je,
veselit se bude pole
.1i vše, co na něm je.
.1
33 Tehdy prozpěvovat budou stromy lesní před Jëhóahem,
.1neboť se ubírá, aby soudil zemi.
.1
34 Vzdávejte díky Jëhóahu,
.1neboť dobrý je,
.1.2neboť na věky je milosrdenství jeho.
35 A říkejte:
.1Zachraň nás, Bože vysvobození našeho,
.1.2a shromáždi nás,
aaaaaaa vyprosti nás z národů,
.1.2abychom chválili svaté jméno tvé,
.1.2.3a chlubili se ve chvále tvé.
.1
36 Požehnaný buď Jëhóah, Bůh Jisráéle,
.1od věků a až na věky.
.1
I řekl všechen lid:
.1Amen, i chvála Jëhóahu.
.1
37 I nechal tu Dávid před truhlou smlouvy Jëhóahovy Ásáfa a bratry jeho, aby přisluhovali před truhlou ustavičně podle povinnosti dne každého.
38 Též i Obededoma s bratry jejich, osob šedesát osm, Obededoma, pravím, syna Jedutunova, a Chosi, aby vrátní byli.
39 Sádocha také kněze a bratry jeho za kněží nechal před příbytkem Jëhóahovým na výsosti, která byla v Gabaon,
40 Aby obětovali zápaly Jëhóahu na oltáři zápalu ustavičně, ráno i večer, podle všeho, což psáno je v zákoně Jëhóahově, jej vydal Jisráélovi.
41 A s nimi nechal Hémana a Jedutuna a jiných vybraných, kteří vyčteni byli zejména, aby vzdávali chválu Jëhóahu, proto že na věky trvá milosrdenství jeho.
42 Těm také, totiž Hémanovi a Jedutunovi, nechal trub a cymbálů, aby zvučeli, i jiných nástrojů muziky Boží, syny pak Jedutunovy postavil u vrat.
43 A tak rozešel se všechen lid, jeden každý do domu svého; Dávid též navrátil se, aby požehnání dal domu svému.
Dávid, král

Jëhóah po tisíciletí své jméno sděluje lidem a velmi mu záleží na tom, aby bylo všem známo a pronášeno jen pro úctyhodný účel.

Prostřednictvím malachů, ústy svých věrných ctitelů a proroků, Jëhóah opakovaně zjevoval lidem své jméno a nemůže být žádná pochybnost o tom, o jak závažnou věc se jedná. V Písmech je o tom zaznamenána řada svědectví a není možné si jich nevšimnout a není ani spravedlivé si jich nadále nevšímat.

PROROCTVÍ JËŠAJÁHÚA 42

1 Hle, služebník můj,
.1kterého budu podepírat,
vyvolený můj,
.1jehož si oblíbila duše má.
Ducha svého dám jemu,
.1on soud národům vynášet bude.
.1
2 Nebude křičet,
.1ani se pozdvihovat,
.1.2ani slýchán nebude na ulici hlas jeho.
3 Třtinu nalomenou nedolomí,
.1a len knotu doutnajícího neuhasí,
.1.2soud podle pravdy vynášet bude.
4 Nepohasne,
.1ani se nepodlomí,
.1.2dokud soud na zemi nevynese.
A ostrovy nauku jeho očekávat budou.
.1
5 Tak praví Él, Jëhóah,
.1jenž stvořil nebesa,
.1.2a roztáhl je,
.1který rozšířil zemi,
.1.2i to, co z ní pochází,
.1který dává dech lidu na ní,
.1.2a ducha těm, jenž chodí po ní.
.1
6 Já Jëhóah povolal jsem tě ve spravedlnosti,
.1a uchopil jsem tě za ruku tvou;
proto opatrovat tě budu
.1a dám tě za smlouvu lidu
.1.2a za světlo národům,
7 .1abys otvíral oči slepé
.1.2a vyváděl ze žaláře vězně
.1.2.3a z domu zadržení ty,
.1.2.3.4kteří sedí ve tmách.
.1
8 Já jsem Jëhóah,
.1to je jméno mé,
a slávu svou jinému nedám,
.1ani chválu svou sochám.
.1
9 Hle, první věci přišly
.1a i nové předpovídaje,
.1.2dříve než se začnou,
.1.2.3dám o nich slyšet vám.
.1
10 Zpívejte Jëhóahu píseň novou,
.1chválu jeho pějte od končin země,
.1.2vy, kteří se plavíte po moři,
.1.2.3i všechno, co v něm je,
.1.2ostrovy i obyvatelé jejich.
11 Ať pozdvihne hlas pustina i města její,
.1
vsi, v nichž bydlí Kédár.
Pokřikujte obyvatelé Sely,
.1s vrchu hor volejte.
12 Vzdejte slávu Jëhóahu,
.1 chválu jeho na ostrovech zvěstujte.
.1
13 Jëhóah jako silný vyjde,
.1jako muž válek rozhorlí se,
.1.2rozkřikne se, ano,
.1.2.3pokřik válečný vydá
.1a proti nepřátelům svým mocněji si povede.
.1
14 Mlčel jsem dost dlouho,
.1činil jsem se neslyšným,
.1.2ovládal jsem se.
Jako pracující ku porodu vzdychat budu,
.1supět a současně po dechu lapat.
15 V pustinu obrátím hory i pahorky,
.1a každou bylinu jejich usuším,
.1.2a proměním řeky v nábřeží,
.1.2.3a jezera vysuším.
.1
16 I povedu slepé po cestě,
.1kterou neznali
a po stezkách,
.1o kterých nevěděli,
provedu je.
.1
Proměním před nimi tmu ve světlo,
.1a co je nerovné, v rovinu.
To je to, co jim učiním
.1a neopustím je.
17 Obrátí se zpět,
.1zahanbeni budou ti,
.1.2kteří doufají v sochu,
.1.2.3kteří říkají slitinám:
.1.2.3.4Vy jste bohové naši.
.1
18 Ó hluší,
.1slyšte!
A vy slepí,
.1prohlédněte,
.1.2abyste viděli!
.1
19 Kdo je to slepý,
.1jedině služebník můj?
A hluchý,
.1jako posel můj,
.1.2kterého posílám?
Kdo je slepý
.1jako ten odměněný?
Slepý, pravím,
.1jako služebník Jëhóahův?
.1
20 Hledě na mnohé věci,
.1však nedbá.
Otevřené maje uši,
.1však neslyší.
.1
21 Měl Jëhóah zalíbení v něm pro spravedlnost svou,
.1zvelebil jej zákonem
.1.2a slavným učinil.
22 Že pak lid tento oloupený je a potlačený,
.1jehož mládence všechny jímají
.1.2a do žalářů skrývají,
že jsou dáni v kořist
.1a není,
.1.2kdo by je vyprostil,
v plenění,
.1a není,
.1.2kdo by řekl:
.1.2.3Navrať zase!
.1
23 Kdo z vás ušima sleduje to,
.1pozornost věnuje tomu,
.1.2aby se zaposlouchal nazpět?
.1
24 Kdo vydal v potlačení Jaakóḇa,
.1a Jisráéle lupičům?
Zdali ne Jëhóah,
.1proti němuž jsme zhřešili?
Neboť nechtěli po cestách jeho chodit,
.1ani nenaslouchali zákonu jeho.
25 A proto vylil na něj žár,
.1hněv svůj a násilí boje,
a zapálil jej vůkol,
.1avšak nepoznal to.
Zapálil jej, pravím,
.1avšak nepřipustil toho k srdci.
Jëšajáhú, prorok

Jëhóah také poslal svého syna, Jëhóšuu Christa, aby vyučoval svěřený lid a on samozřejmě také vyučoval o Božím jménu. Posvěcení a oslavení Otcova jména bylo a je pro něho na prvním místě. Jeho slovy, zaznamenanými v Písmech, jsou nadále vyučováni další a další jeho následovníci:

EUANGELION JËHÓCHÁNÁNA 17

1 To pověděv Jëhóšua
.1i pozdvihl oči své k nebi a řekl:
.1
Otče!
.1Přišla ta hodina.
.1
Oslav Syna svého,
.1aby i Syn tvůj oslavil tebe tak,
2 .1.2jak jsi dal jemu pravomoc nad každým člověkem,
.1.2.3aby těm všem,
.1.2.3.4.5které jsi dal jemu,
.1.2.3.4život věčný dal.
.1
3 Toto je pak věčný život,
.1aby poznávali tebe,
.1.2.3jediného pravého Boha,
.1.2a toho, kterého jsi poslal,
.1.2.3Jëhóšuu Christa.
.1
4 Já jsem oslavil tebe na zemi,
.1dokončil jsem dílo,
.1.2které jsi mi dal,
.1.2.3abych je činil.
.1
5 A nyní oslav ty mne,
.1.2Otče,
.1u sebe samého tou slávou,
.1.2kterou jsem měl u tebe,
.1.2.3dříve nežli svět byl.
.1
6 Zjevil jsem jméno tvé lidem,
.1které jsi mi dal ze světa.
Tvoji byli
.1a mně jsi je dal
.1.2a slovo tvé zachovali.
7 Nyní poznali,
.1že všechny věci,
.1.2které jsi mi dal,
.1.2.3od tebe jsou;
8 .1neboť slova,
.1.2která jsi mi dal,
.1.2.3dal jsem jim
.1.2.3.4a oni je přijali.
A poznali opravdu,
.1že jsem od tebe vyšel,
.1.2a uvěřili,
.1.2.3že jsi ty mne poslal.
.1
9 Já za ně prosím,
.1ne za svět prosím,
.1.2ale za ty,
.1.2.3které jsi mi dal,
.1.2.3.4neboť tvoji jsou
10 .1.2.3.4.5.6a všechno mé - tvé je
.1.2.3.4.5.6a co tvé - mé je
.1.2.3.4.5a oslaven jsem v nich.
.1
11 A již nejsem ve světě,
.1ale oni jsou ve světě,
.1.2a já k tobě přicházím.
.1
Otče svatý!
.1Střež je ve jménu svém,
.1.2.3které jsi dal mně,
.1.2aby byli jedno jako my.
.1
12 Dokud jsem s nimi byl ve světě,
.1já střežil jsem je ve jménu tvém,
.1.2které jsi dal mně,
.1uhlídal jsem je
.1.2a žádný z nich nezahynul,
.1.2.3kromě syna záhuby,
.1.2.3.4aby se Písmo naplnilo.
.1
13 Ale nyní k tobě přicházím
.1a toto mluvím ve světě,
.1.2aby vlastnili radost mou
.1.2.3naplněnu v sobě.
.1
14 Já jsem jim dal slovo tvé,
.1a svět je nenáviděl,
.1.2neboť nejsou ze světa,
.1.2.3jako já nejsem ze světa.
.1
15 Neprosím,
.1abys je vzal ze světa,
.1.2ale abys je uchránil od zlého.
.1
16 Ze světa nejsou,
.1jako i já nejsem ze světa.
.1
17 Posvěť je v pravdě své,
.1slovo tvé pravda je.
.1
18 Jako jsi mne poslal do světa,
.1i já jsem je poslal do světa.
.1
19 A já posvěcuji sebe samého za ně,
.1aby i oni posvěceni mohli být v pravdě.
.1
20 Nejen pak za tyto prosím,
.1ale i za ty,
.1.2kteří skrze slovo jejich uvěří ohledně mne,
21 .1aby všichni jedno byli,
.1.2jako ty, Otče, ve mně
.1.2.3a já v tobě,
.1.2.3.4aby i oni v nás jedno byli,
.1.2.3.4.5aby uvěřil svět,
.1.2.3.4.5.6že jsi ty mne poslal.
.1
22 A já slávu,
.1kterou jsi mi dal,
.1.2dal jsem jim,
.1.2.3aby byli jedno,
.1.2.3.4jako my jedno jsme.
.1
23 Já v nich
.1a ty ve mně,
.1.2aby dokonáni byli v jedno,
.1.2.3a aby poznal svět,
.1.2.3.4že jsi ty mne poslal,
.1.2.3.4.5a že jsi je miloval,
.1.2.3.4.5.6jako jsi mne miloval.
.1
24 Otče!
.1Tito, jež jsi mi dal,
.1.2.3přeji si,
.1.2aby, kde jsem já,
.1.2.3oni mohli být se mnou,
.1.2.3.4aby hleděli na slávu mou,
.1.2.3.4.5kterou jsi mi dal,
.1.2.3.4.5.6neboť jsi mne miloval
.1.2.3.4.5.6.7před založením světa.
.1
25 Otče spravedlivý!
.1A svět tě nepoznal,
.1.2já však tebe poznal
.1.2.3a tito poznali,
.1.2.3.4že jsi ty mne poslal.
.1
26 A známé jsem jim učinil jméno tvé,
.1a známo učiním,
.1.2aby láska,
.1.2.3kterou jsi mne miloval,
.1.2byla v nich,
.1.2.3i já v nich.
. . .

EUANGELION JËHÓCHÁNÁNA 17

1 To pověděv Jëhóšua
.1i pozdvihl oči své k nebi a řekl:
.1
Otče!
.1Přišla ta hodina.
.1
Oslav Syna svého,
.1aby i Syn tvůj oslavil tebe tak,
2 .1.2jak jsi dal jemu pravomoc nad každým člověkem,
.1.2.3aby těm všem,
.1.2.3.4.5které jsi dal jemu,
.1.2.3.4život věčný dal.
.1
3 Toto je pak věčný život,
.1aby poznávali tebe,
.1.2.3jediného pravého Boha,
.1.2a toho, kterého jsi poslal,
.1.2.3Jëhóšuu Christa.
.1
4 Já jsem oslavil tebe na zemi,
.1dokončil jsem dílo,
.1.2které jsi mi dal,
.1.2.3abych je činil.
.1
5 A nyní oslav ty mne,
.1.2Otče,
.1u sebe samého tou slávou,
.1.2kterou jsem měl u tebe,
.1.2.3dříve nežli svět byl.
.1
6 Zjevil jsem jméno tvé lidem,
.1které jsi mi dal ze světa.
Tvoji byli
.1a mně jsi je dal
.1.2a slovo tvé zachovali.
7 Nyní poznali,
.1že všechny věci,
.1.2které jsi mi dal,
.1.2.3od tebe jsou;
8 .1neboť slova,
.1.2která jsi mi dal,
.1.2.3dal jsem jim
.1.2.3.4a oni je přijali.
A poznali opravdu,
.1že jsem od tebe vyšel,
.1.2a uvěřili,
.1.2.3že jsi ty mne poslal.
.1
9 Já za ně prosím,
.1ne za svět prosím,
.1.2ale za ty,
.1.2.3které jsi mi dal,
.1.2.3.4neboť tvoji jsou
10 .1.2.3.4.5.6a všechno mé - tvé je
.1.2.3.4.5.6a co tvé - mé je
.1.2.3.4.5a oslaven jsem v nich.
.1
11 A již nejsem ve světě,
.1ale oni jsou ve světě,
.1.2a já k tobě přicházím.
.1
Otče svatý!
.1Střež je ve jménu svém,
.1.2.3které jsi dal mně,
.1.2aby byli jedno jako my.
.1
12 Dokud jsem s nimi byl ve světě,
.1já střežil jsem je ve jménu tvém,
.1.2které jsi dal mně,
.1uhlídal jsem je
.1.2a žádný z nich nezahynul,
.1.2.3kromě syna záhuby,
.1.2.3.4aby se Písmo naplnilo.
.1
13 Ale nyní k tobě přicházím
.1a toto mluvím ve světě,
.1.2aby vlastnili radost mou
.1.2.3naplněnu v sobě.
.1
14 Já jsem jim dal slovo tvé,
.1a svět je nenáviděl,
.1.2neboť nejsou ze světa,
.1.2.3jako já nejsem ze světa.
.1
15 Neprosím,
.1abys je vzal ze světa,
.1.2ale abys je uchránil od zlého.
.1
16 Ze světa nejsou,
.1jako i já nejsem ze světa.
.1
17 Posvěť je v pravdě své,
.1slovo tvé pravda je.
.1
18 Jako jsi mne poslal do světa,
.1i já jsem je poslal do světa.
.1
19 A já posvěcuji sebe samého za ně,
.1aby i oni posvěceni mohli být v pravdě.
.1
20 Nejen pak za tyto prosím,
.1ale i za ty,
.1.2kteří skrze slovo jejich uvěří ohledně mne,
21 .1aby všichni jedno byli,
.1.2jako ty, Otče, ve mně
.1.2.3a já v tobě,
.1.2.3.4aby i oni v nás jedno byli,
.1.2.3.4.5aby uvěřil svět,
.1.2.3.4.5.6že jsi ty mne poslal.
.1
22 A já slávu,
.1kterou jsi mi dal,
.1.2dal jsem jim,
.1.2.3aby byli jedno,
.1.2.3.4jako my jedno jsme.
.1
23 Já v nich
.1a ty ve mně,
.1.2aby dokonáni byli v jedno,
.1.2.3a aby poznal svět,
.1.2.3.4že jsi ty mne poslal,
.1.2.3.4.5a že jsi je miloval,
.1.2.3.4.5.6jako jsi mne miloval.
.1
24 Otče!
.1Tito, jež jsi mi dal,
.1.2.3přeji si,
.1.2aby, kde jsem já,
.1.2.3oni mohli být se mnou,
.1.2.3.4aby hleděli na slávu mou,
.1.2.3.4.5kterou jsi mi dal,
.1.2.3.4.5.6neboť jsi mne miloval
.1.2.3.4.5.6.7před založením světa.
.1
25 Otče spravedlivý!
.1A svět tě nepoznal,
.1.2já však tebe poznal
.1.2.3a tito poznali,
.1.2.3.4že jsi ty mne poslal.
.1
26 A známé jsem jim učinil jméno tvé,
.1a známo učiním,
.1.2aby láska,
.1.2.3kterou jsi mne miloval,
.1.2byla v nich,
.1.2.3i já v nich.
Jëhóšua, Christos

Jëhóšua zde dává do souvislosti s Otcovým jménem zachování jeho slova a lásku svých učedníků takovým způsobem, že to vede k zamyšlení. To je právě ten způsob Jëhóšuova vyučování, který je nutno vyhledávat a napodobovat.

Nejlepší možný začátek studia Písem je poznávání jména pravého Boha. Jëhóahovo jméno je v Písmech ústřední myšlenkou dokonce tak hlubokou, že souvisí s veškerým poznáním Boha i jeho syna.

Výslovnost Božího jména je jen malou částí ze znalostí o něm, ale zato dobře slyšitelnou a každému ihned zřetelnou. Navíc, skutečné Boží jméno je nutné vyslovovat, v mysli i nahlas.
Jak by jinak bylo možné vzývat jeho jméno a přitom i pomýšlet na zaslíbení?
Jak by jinak bylo možné přemýšlet, hovořit nebo dokonce vyučovat o pravém Bohu?
Jak by jinak bylo možné honosit se jeho svatým jménem?
Jak by jinak bylo možné chválit jediného pravého Boha?

V souladu s celými Písmy a tedy s Božím slovem v nich obsaženým je možno po vytrvalém hledání prohlásit:

Jëhóah je podivuhodné jméno, a lze mu dobře rozumět. Je možné ho složit z hebrejských slov a má výklad připomínající nám velikost pravého Boha. Dá se ukázat, jak pěkně souvisí jeho výklad se stvořením všech věcí Božím slovem a připomínají se nám přitom Jëhóahovy vlastnosti - moc, moudrost, spravedlnost a láska.

Výslovnost i výklad Božího jména se musí doložit jen informacemi zachovanými v hebrejských a řeckých Písmech. Z učebnice biblické hebrejštiny jsou potřeba jen základní pravidla týkající se hlavně hláskosloví a v menší míře tvarosloví.
Výklad Božího jména se podle Písem doloží tak, že je zároveň potvrzena i jeho výslovnost.

Lidé ve světě v naprosté většině nepřijímají Písma jako jediný věrohodný a dostatečný zdroj poznání o Bohu. Proto mezi lidmi už dávno není shoda v tom, jak se má jméno jediného pravého Boha vyslovovat a zda-li ho vůbec vyslovovat.
Jméno jediného pravého Boha se zaměňuje různými náhradními slovy a jméno jeho syna je mnohými překlady pozměněno tak, že není zřejmá jeho přímá souvislost s Božím jménem. To je nesprávné, bez ohledu na to, jakými argumenty je to odůvodňováno, protože takto jsou překrucována právě dvě největší jména, jaká může člověk znát. Tak to zcela jistě nezůstane.

Přece jsou však i nyní lidé, kteří se mohou jménem Boha s radostí honosit. Jsou to ti, kteří mají opravdovou bázeň před Bohem a kteří myslí na jeho jméno. O těch je psána vzácná pamětní kniha. Nemůže být pro člověka naprosto nic hodnotnějšího, než když získá právě takovouto Jëhóahovu pozornost:

PROROCTVÍ MALÁCHÍHO 3

1 Hle, já posílám malacha svého, který připraví cestu před tváří mou. V tom hned přijde do chrámu svého Panovník, kteréhož vy hledáte, a malach smlouvy, v němž vy libost máte. Hle, přijde, praví Jëhóah zástupů.
2 Ale kdo bude moci snést den příchodu jeho? A kdo ostojí, když se on ukáže? Neboť on je jako oheň rozpouštějící a jako mýdlo běličů.
3 I sedna, přehánět bude a přečišťovat stříbro, a přečistí syny Léví, a vyčistí je jako zlato a jako stříbro. I budou Jëhóahovi, obětujíce oběti v spravedlnosti.
4 I zachutná sobě Jëhóah oběť Judovu a Jeruzalémských, jako za dnů prvních, a jako za let starodávních.
5 K vám pak přikročím s pomstou, a budu rychlým svědkem proti kouzedlníkům, a proti cizoložníkům, a proti křivopřísežníkům, i proti těm, kteří s útiskem zadržují mzdu nájemníka, vdově a sirotku, a příchozímu křivdu činíce, nebojí se mne, praví Jëhóah zástupů.
6 Neboť já Jëhóah neměním se, proto vy, synové Jaakóḇovi, nevzali jste skončení.
7 Hned ode dnů otců vašich odešli jste od ustanovení mých, a nestřežili jste jich. Navraťte se ke mně, a navrátím se k vám, praví Jëhóah zástupů. Ale říkáte: V čem bychom se navrátit měli?
8 Loupiti-li má člověk Boha, že vy loupíte mne? Avšak říkáte: V čem tě loupíme? V desátcích a obětech.
9 Naprosto zlořečení jste, proto že mne loupíte, vy pokolení všechno.
10 Sneste všechny desátky do obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Jëhóah zástupů, nezotvírám-li vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte.
11 A přimluvím pro vás tomu, což sžírá, a nebude vám kazit úrod zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli, praví Jëhóah zástupů.
12 I budou vás blažit všichni národové; neboť vy budete zemí rozkošnou, praví Jëhóah zástupů.
13 Rozmohla se proti mně slova vaše,
.1praví Jëhóah,
avšak říkáte:
.1Což jsme mluvili proti tobě?
14 Říkáte:
.1Zbytečnost je sloužit Bohu.
.1.2A jaký je zisk, budeme-li zachovávat nařízení jeho
.1.2.3a budeme-li chodit zasmušile,
.1.2.3.4bojíce se Jëhóaha zástupů?
15 .1A nyní nazýváme šťastnými opovážlivé.
.1.2Ti, kteří páchají ničemnost, vzmáhají se,
.1.2.3zkoušejí Boha a vyváznou.
.1
16 Tehdy ti,
.1.2kteří se bojí Jëhóaha,
.1mluvili jeden s druhým.
I pozoroval Jëhóah a slyšel.
.1I psána je před ním kniha pamětní pro ty,
cccckteří se bojí Jëhóaha,
.1.2.3a myslí na jméno jeho.
.1
17 Ti budou,
.1.2praví Jëhóah zástupů,
.1v den, který já učiním,
.1.2mým zvláštním pokladem.
A slituji se nad nimi,
.1jako se slitovává muž nad synem svým,
.1.2který mu slouží.
.1
18 Tehdy obrátíte se,
.1a uvidíte rozdíl mezi spravedlivým
.1.2a ničemným,
.1.2.3mezi tím, kdo Bohu slouží,
.1.2.3.4a tím, kdo mu neslouží.
Maláchí, prorok

Seznam stránek

Stránka naposledy editována 30. listopadu 2017 v 01:57:53